تاثیر تمرکز روی نشانه ها وچک کردن متوالی در افراد دچار اضطراب سلامتی

تاثیر تمرکز روی نشانه ها وچک کردن متوالی در افراد دچار اضطراب سلامتی

[caption id="attachment_28325" align="aligncenter" width="400"] تمرکز نمودن یک جنبه منفی دارد که هرچقدر بیشتر روی نشانه ای تمرکز کنید، می تواند شدت آن نشانه را بیشتر بسازد[/caption]     در ادامه مطالب قبل میخواهیم دو موضوع خیلی مهم در رفتارهای افراد دچار اضطراب سلامتی را بررسی کنیم. هر دو مورد رفتار زیر باعث تشدید نشانه های بیماری و تقویت احساس اضطراب و نگرانی در این شما خواهد شد. تمرکز روی نشانه ها در مدل دوم بحث کردیم که چطوری بخش سودمند پاسخ جنگ /گریز ما روی ...