چرا بعضی ها از ترازو و وزن کردن خودشان می ترسند!

چرا بعضی ها از ترازو و وزن کردن خودشان می ترسند!

    یکی از ویژگی های اختلال تغذیه ای این است که چنین افرادی بشدت نسبت به وزن بدن، شکل اندام و رژیم غذایی خودشان دچار مشغولیت ذهنی دائمی هستند. به همین دلیل دائماً به چک کردن ظاهر و وزن بدنشان می پردازند؛ خودشان را بطورمکرر وزن میکنند (شاید چندین مرتبه در یک روز)، جلوی آئینه می ایستند و بدنشانرا وارسی و چک میکنند، بدن خود را با دیگران مقایسه میکنند، روی قسمت خاصی از بدن شان زوم یا دقیق می شوند، به روش های مختلف بدن شان ...