نمایش فرهنگ نوکیسگی در بارداری و تولد!

نمایش فرهنگ نوکیسگی در بارداری و تولد!

اینجا ایران است،  همه چیز با چشم و همچشمی روح پیدا میکند. جامعه ای که عده ای با فقر و بدبختی زندگی میکنند و عده ای در سایه فرهنگ نو کیسگی برای هر اتفاقی در زندگیشان، فرهنگ و ارزش های چشم همچشمی را رقم می زنند. بارداری و زایمان امروزه از این سیستم ارزشی در امان نمانده و بازتاب ارزش های ذکر شده است.   این‌ روزها همه چیز فرسنگ‌ها با قدیم فاصله دارد، این روزها برخی چنان گرفتار تجملات شده‌اند که ...