کاتالوگ فعالیت های مفرح و لذت بخش(۱۰)

کاتالوگ فعالیت های مفرح و لذت بخش(۱۰)

  فهرست ذیل ازجمله فعالیت هایی هستند که میتوانند برای شما لذتبخش واقع شوند. البته نبایستی فکر کنید که  فعالیت های مفرح و لذت بخش همین ها هستند، شما طبق سلیقه و فرهنگ و عادت های بومی و خانوادگی و شخصی خودتان و مهمتر از همه با خلاقیت های ویژه تان کارهای مفرح بسیاری را پیدا کنید و آنرا در برنامه خودتان بگنجانید. سادگی، آسان گرفتن برخویشتن، کنار گذاشته توقع کمالگرایانه یعنی پائین کشیدن فتیله توقع و انتظار زیاد از خودتان، نکاتی می باشند ...