چهارذکر موثر و راهگشای زندگی شما

چهارذکر موثر و راهگشای زندگی شما

چهارذکر موثر و راهگشا در زندگی را میخواهیم به شما معرفی کنیم که امید است با درک معنای آنها، از آثارشان برخوردار شوید. و من اختیار کارها و اقدامات خود را کاملا به دست خداوند سپردم تا او به اراده خودش آنها را درهرامری که خواست به کار اندازد.چرا که فقط او نسبت به ماهیت وحقیقت امور بندگانش واقف و آگاه است چهارذکر یا قانون مستحکم قابل اتکا برای انسان مومنی که خداوند برای او بس است. گرچه هدف از آوردن این چهارذکر ...