برنامه شماره ۶۶۸ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۸ گنج حضور

در آتش بایدت بودن همه تن همچو خورشیدی اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی گدازان بایدت بودن چو قرص ماه، اگر خواهی که از خورشیدِ خورشیدان تو را باشد پذیرایی اگر دلگیر شد خانه نه پاگیر است، برجه، رو وگر نازک دلی، منشین بَرِ گیجانِ سودایی برنامه شماره ۶۶۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷ ـ ۲۷ تیر  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۴۹۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2499, Divan e Shams مسلمانان، مسلمانان، مرا تُرکی ...