شما برای هرکدام از گرسنگی های خود،چه غذایی میخورید؟

شما برای هرکدام از گرسنگی های خود،چه غذایی میخورید؟

  گرسنگی یک علامت یا سیگنال است که نیازی را خبر میدهد. بنابراین گرسنگی صورتهای مختلفی دارد. چون انسان نیازهای مختلف دارد. گرسنگی جسمی، فقط یکی از صورمختلف گرسنگی است.   غذای گرسنگی چشمی؟ غذای گرسنگی چشمی، رنگ، شکل، جنبش، بازی نور و روشنایی، زیبایی می باشد.   غذای گرسنگی بینی؟ بویی خوش و عطر دلنشین   غذای گرسنگی دهانی؟ تنوع در حسیات، شدت طعم و مزه، تفاوت در بافت غذاها   غذای گرسنگی معده؟ باید کاری انجام بدهم، اما نه خیلی فشرده و تمام عیار. بخودم اندکی وقت استراحت بدهم.   غذای گرسنگی بدنی- ...