مهارت های زندگی با نوجوان ؛ تشویق و توانمند سازی(14)

مهارت های زندگی با نوجوان ؛ تشویق و توانمند سازی(14)

[caption id="attachment_18005" align="aligncenter" width="400"] موثرترين شيوه براي اطمينان بخشي استفاده مكرر از تحسين وتمجيد توصيفي می باشد.[/caption] استفاده ازتشويق و توانمند سازي استفاده از صداي نرم، نشان دادن علاقمندي، توجه داشتن وتوصيف آنچه نوجوان شما درحال انجام آن ميباشد، همگي ازاجزا تشويقي وقابليت هاي اجرايي آن ميباشند. هنگاميكه نوجوان كارمورد علاقه شما را انجام ميدهد، كه موجب خرسندي شماست، موثرترين شيوه براي اطمينان بخشي آن است كه اين رفتاررا با استفاده مكرر از " تحسين وتمجيد" توصيفي تقويت نماييد. ما هنگاميكه ازكسي رضايت خاطرداريم، ...