سکسکه می‌تواند علامت سکته قلبی باشد!

سکسکه می‌تواند علامت سکته قلبی باشد!

خوردن و نوشیدن بیش از اندازه باعث ایجاد سکسکه می شود   سکسکه می‌تواند علامت سکته قلبی باشد! برخی از صداهایی که بدن تولید می‌کند از جمله سکسکه حقایقی را راجع به افراد و سلامتی‌شان می‌گوید. شاید شما نیز تا به حال تجربه کرده باشید که سکسکه کردن هنگام سخنرانی یا گفت‌و‌گو تا چه اندازه دشوار و در عین حال خجالت‌آور است. در این لحظه افراد به هر راه و ترفندی متوسل می‌شوند تا سکسکه خود را قطع کنند. حبس نفس، آب نوشیدن و ...