این حرکات ورزشی سن واقعی تان را مشخص می سازد

این حرکات ورزشی سن واقعی تان را مشخص می سازد

[caption id="attachment_9044" align="aligncenter" width="400"] غربالگری آمادگی بدنی [/caption] چند حرکت ورزشی که سن واقعی بدنتان را مشخص می کند سن شناسنامه ای ما با سن بدنمان فرق دارد. این تفاوت از این لحاظ است که بدن شما نسبت به سنی که دارید یا توانایی خوبی دارد یا اینکه نسبت به سن بدن و عضلات شما عملکرد ضعیفی دارند. چگونه این حرکات ورزشی  را انجام دهید؟ برای غربالگری آمادگی بدنی این ورزش را دنبال کنید. اگر توانستید این حرکات ورزشی را به شکل صحیح و ...