زن و شوهرهای بامزه(طنز)

زن و شوهرهای بامزه(طنز)

آقا به خانمش میگه: من خیلی بهت لطف کردم که بدون اینکه چهرتو ببینم باهات ازدواج کردم! خانمه میگه: ببین من چقدر بهت لطف کردم که چهرتو دیدمو باهات ازدواج کردم!! خب برادر من نکن این کارو ..!!! با زبون این خانما نمیشه درافتاد مرده زنگ میزنه خونه، میگه عزیزم من بعداز ظهر با دوستم میام خونه… زنش میگه خونه ریختو پاشه مرده:  میدونم زنه:  ظرفا کثیفه مرده: میدونم زنه:  توى یخچال هم هیچی نداریم … مرده:  میدونم !!! زنه:  تو که همه رو میدونی پس چرا دعوتش کردی؟ . . آخه هوس زن گرفتن ...