برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور،بشنو این پند از حکیم غزنوی

برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور،بشنو این پند از حکیم غزنوی

بشنو این پند از حکیمِ غَزنوی تا بیابی در تَنِ کهنه نُوی ناز را رویی بباید همچو وَرد چون نداری، گِردِ بدخویی مگرد زشت باشد روی نازیبا و ناز   برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ ـ ۲۶ بهمن     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۵۱۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2511, Divan e Shams به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی؟ چرا بیگانه‌ای از ما، چو تو در اصل از مایی؟ تو طوطی زاده‌ای جانم، مکن ناز ...