یک راهبرد موثر معالجه نگرانی و اضطراب ، اجازه داده به آن است!(۱۴)

یک راهبرد موثر معالجه نگرانی و اضطراب ، اجازه داده به آن است!(۱۴)

با مبحث مدل هفتم به ادامه برنامه های شناسایی و معالجه اضطراب بحث را دنبال میکنیم. در این مدل قصد داریم یک شیوه جالب و در عینحال ظاهرا منفعلانه را به شما معرفی و آنهم:‌ «رخصت یا اجازه دادن به نگرانی ها» می باشد. درمدل قبل، ما رویکرد فعالتری را برای کنارآمدن با نگرانی ها پیش گرفتیم وآنها را به چالش کشیدیم. اکنون رویکرد متفاوتی را برای مواجه با نگرانی های خاصی که شما دارید، مطرح میکنیم. این رویکرد میتواند ماهیتاً منفلانه ...