کدام ظروف برای نگهداری مواد غذایی مناسب تر هستند

کدام ظروف برای نگهداری مواد غذایی مناسب تر هستند

[caption id="attachment_3006" align="aligncenter" width="400"] به نظرتان ظرف ها مناسب با غذا یا خوراکی که می برند، هستند؟[/caption] همین الآن غذایی را که همسر مهربان با هزار عشق و علاقه آماده کرده، داخل چه ظرفی ریخته اید؟ کمی آن طرف تر هم فرزندتان خوراکی هایی را که مادر ش آماده کرده ، داخل کیف  می گذارد و او هم قصد سوار شدن به سرویس مدرسه را دارد. به ظرف غذای تان خوب نگاه کنید. به کیسه نایلون یا ظرف غذایی هم که فرزندتان ...