پیام های زندگی با جملات الهام بخش و زیبا

پیام های زندگی با جملات الهام بخش و زیبا

هیچ نیرویی بالاتر و برتر از " خواستن " نیست اگر بخواهید خود را به مدار بالاتری از آگاهی ، خوشبختی وآرامش برسانید ، همزمان دو نیرو را  فعال خواهید کرد: اول نیروی مقاومت ذهن ناخودآگاه خود را که همواره سعی می کند الگوهای قبلی را تکرار کنید دوم نیروی موافق کائنات را که همواره سعی می کند شما را به سطح بالاتری از شادی و آگاهی هدایت کند. زندگی زیباست, جملات الهام بخش و زیبا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ... ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ...