کدام لباس ها تا و کدامشان آویزان شود؟

کدام لباس ها تا و کدامشان آویزان شود؟

• لباس های ابریشمی، مخملی، کتان و ساتن مرتب کردن لباس ها , اگر پیراهن و بلوزهای از جنس فوق داشتید بدون هیچ درنگی آن را به جا لباسی های مستحکم آویزان کنید. • شلوارها برای جلوگیری از چروک شدن ، شلوارها را از کمر (پل کمربند) و به کمک کلیپس هایی که بر روی جا رختی وجود دارد آویزان کنید. • لباس و مانتو توجه داشته باشید که در هر شرایطی باید روپوش، مانتو و یا هر لباس بلند دیگری را به صورت قائم ...