چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۳)

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۳)

در ادامه مبحث مدل چهارم جسارت ورزی به معرفی مابقی الگوهای رفتار جسورانه می پردازیم   جسارت همدلانه همدلی بدان معناست که ما سعی میکنیم احساسات، نیازها یا خواسته های شخص دیگر را درک کنیم و بفهمیم. بنابراین این نوع جسارت ورزی، دربرگیرنده عنصرتشخیص احساسات،نیارها یا خواسته های «دیگری» می باشد، درست همانند نیازها یا خواسته های خودمان. این نوع جسارت ورزی هنگامی مورد استفاده قرارمیگیردکه شخص دیگر در موقعیتی قرار دارد یا درگیرشده است که نیازهایش با نیازهای ما ناسازگاروناهماهنگ است وشما میخواهید ...

جسارت را بیاموزید و تعلیم بدهید-بخش نخست

جسارت را بیاموزید و تعلیم بدهید-بخش نخست

[caption id="attachment_11290" align="aligncenter" width="400"] جسارت درحقیقت توانایی ابراز مستقیم، آشکار و صادقانۀ احساسات ، افکار و نیازهای فردیست[/caption] انسان بعنوان موجود اجتماعی درمتن مناسبات و قواعد اجتماعی قابلیت های خودش را پرورش میدهد و ملاحظه یا تفسیری که ازموقعیت داردو ساختارشخصیتی خود، نوع خاصی از ارتباط با دیگران را برقرار می سازد. مهم ترین مهارت هایی ارتباطی مورد نیاز برای یک فرد عبارتند از: مهارت خود آگاهی، مهارت مقابله با احساسا ت، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکّرنقّادانه، مهارت حل مسئله و ...