تنظیم موتور روح و روان!(۲)

تنظیم موتور روح و روان!(۲)

شناخت به چیزی که کافی وبسنده است حرص وطعم یا وسواس به پیشرفت ودستاورد که با چک کردن ایمیلها، فعالیت های کامپیوتری و فضای مجازی،کارهای منزل، فعالیت های اجتماعی وغیره صورت میگیرد، همگی اینها تعهدات اضافه و سنگینی بردوش آرامش و سلامتی انسان هستند. مطمئناً این چیزها ما را به خوشبختی نمی رسانند، بلکه برعکس اساس خوشبختی که در تجربه لحظه اکنون نهفته است را نیز از ما میگیرند. کاری که معمولاً من انجام میدهم تا وسواس به استفاده از لوازم الکترونیک کمتر ...