رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶)

رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶)

  رفتارهای پرهیزی وایمنی رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶) استفاده از رفتارهای پرهیزی و ایمنی درواقع استراتژیهایی برای درامان ماندن از یک تجربه اضطرابی و صدمات منفی بالقوه می باشد. کسانی که خود زشت انگار هستند ممکن است بطور بالقوه از بیشتر مردم، مکان ها یا موقعیت هایی که فکر میکنند نسبت به ظاهرشان، قضاوت یا حرف و حدیث های منفی و بد بعمل می آورند، یا اینکه احساس کنند عیب و نقص ظاهری شان بوسیله دیگران مورد ...