جریان عزت نفس ضعیف در یک نمودار(14)

جریان عزت نفس ضعیف در یک نمودار(14)

دراینجا میخواهیم مجموع عوامل مرتبط با عزت نفس ضعیف را در قالب یک نمودار کلی نمایش بدهیم. هدف این است که شما بتوانید با یک نگاه کلی نسبت به چیزهایی که باعث تولید و استمرار عزت نفس ضعیف در شما می شوند، شناخت اجمالی حاصل کنید. برای درک کاملتر و مفصلتر این نمودار لازم است مطالب پیش و بعدی ما در ارتباط با عزت نفس ضعیف را بخوانید. [caption id="attachment_28773" align="aligncenter" width="351"] نمودار نشان دهنده چرخه تشگیل عزت نفس ضعیف که رابطه ...