درس های زندگی؛با ترس روبرو شوید(۶)

درس های زندگی؛با ترس روبرو شوید(۶)

به صدای درون تان گوش بسپارید جایی رفته اید و بعد از مدت کوتاهی بخودتان میگوئید «من دراینجا احساس راحتی نمی کنم. هیچ جا مثل خونه آدم نمی شود» به موسیقی خاصی گوش میدهید و بعد از مدتی می گوئید: «این صدا را دوست ندارم. یه چیزی اینجا درست بنظرنمیرسد.» با توجه به محیط، بدن وحواس انسان بهترین سیستمهای  هشدار دهنده اولیه محسوب می شوند. پس برای گرفتن پیام های مهم، به صدای درون خود گوش بسپارید. به احساس جاری دردل وروده خود گوش بدهید به ...