درس هایی برای زندگی؛حس شوخ طبعی خودتان را توسعه دهید(۹)

درس هایی برای زندگی؛حس شوخ طبعی خودتان را توسعه دهید(۹)

    ? حس شوخ طبعی خودتان را توسعه دهید خنده ازصمیم قلب وخوش خلقی همیشه مورد تقدیر هستند. درهمه حوزه های زندگی  بذله گوباشید. سعی کنید طنز گوی خوبی باشید واغلب اوقات این کار را تجربه کنید و به نتایج آن درخود ودیگران دقت کنید. درجمع افسرده دلان شما که ذوق طنزگویی دارید فرصت غنیمت شمارید و باطرح طنز باعث جاری شدن  شمیم شادی در آن جمع شوید. سعی کنید آثاری که عرضه میکنید ازجذابیت  لازم برخوردارباشد. یادتان باشد اکثرشوخیها وطنزها تحقیرکننده خود شخص اند. یعنی شما با ...