جدیدترین تابلوفرش های ابریشم کشورمان

جدیدترین تابلوفرش های ابریشم کشورمان

جدیدترین تابلو فرش های ابریشم کشورمان تابلو فرش ابریشمی نفیس عیوب احتمالی در بافت فرش،قالی و تابلوفرش اصیل نبودن طرح: اگر فرش از روی نقشه هایی که طرح آن با معیارهای خارجی و ناشناخته تهیه شده است بافته شود، می گویند این فرش اصالت ندارد، یعنی اگر طرح فرشی از ویژگیهای قومی و فرهنگی و همچنین آداب و رسوم و طبیعت زندگی مردم الهام نگرفته باشد، آن طرح را غیر اصیل می گویند و از لحاظ تجاری بویژه بعد خارجی تجارت آن از ...