میزان کالری خوراکی ها بر اساس حروف الفبا

میزان کالری خوراکی ها بر اساس حروف الفبا

میزان کالری خوراکی ها با حرف: الف آدامس یک عدد  , ۲ کالری آدامس ۱۰۰ گرم ۳۲۰ کالری آرد گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری آرد ذرت ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری آرد سویا ۱۰۰ گرم ۴۲۰ کالری آلبالو ( کمپوت ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری آلبالو با هسته یک لیوان ۶۰ کالری آب جو ( ماء الشعیر ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری آلوی زرد ۱۰۰ گرم ۷۵ کالری آلبالو تازه ( با هسته ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری آلوی قرمز ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری آناناس ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری آناناس ( کمپوت ) ۱۰۰ ...