زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین

زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین

✍? ادامه مبحث مربوط به روانشناسی عشق و ازدواج- بخش دهم عشق همانند تکه سنگ یک جا میخکوب نمی شود، بلکه همانند نان بتدریج پخته میشود؛ درطول مدت زندگی مجدد ساخته و پرداخته شده و تازه گی می یابد. اورسولا کی.لگوین   زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین برمبنای نظریه های مختلف روانشناسی و ارتباطی، شروع و رشد رابطه بین  زوجین با عبور ازچندین مرحله خاص  روانشاختی و ارتباطی کامل مش یود، لطفا به این مراحل  عمومی توجه کنید.البته هیچ دلیلی ندارد که در ...