برای جلوگیری از شروع مانیا(حالت شیدایی) در اختلال دو قطبی(۱۵)

برای جلوگیری از شروع مانیا(حالت شیدایی) در اختلال دو قطبی(۱۵)

رویکرد رفتاری- شناختی برای جلوگیری از مانیا(شیدایی و سرخوشی شدید) در ادامه مبحث شناسایی و پیش گیری از شدت یافتن اپیزود مانیا یا شیدایی، اکنون میخواهیم رویکرد رفتاری- شناختی را برای مدیریت کردن هر گونه تغییررفتار و حالت های ذهنی مرتبط با مانیا یا هایپو مانیا را بررسی و تمرین کنیم. مهمترین رویکردهای رفتاری-شناختی در این زمینه عبارتند از: تشخیص تغییرات باریک روحیه، وضعیت شناختی و رفتاری، مداخله بموقع و زودهنگام را فراهم می سازد. ارزیابی یا تغییردادن تفکرات و باورهای مخرب یا بی ...