جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)

جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)

?❤️گام نوزدهم:لمس کردن و بغل نمودن ❤️قدرت شفا بخش لمس کردن را نمیتوان ارزیابی نمود. ❤️اگر فردی پرسید،«چکارمیتوانم برایت بکنم؟» شاید تمام چیزی که شما نیاز داشته باشید گفتن این جمله است، «دستم را توی دستت نگهدار» یا «مرا درآغوش بگیر» ❤️بغل کردن سه بار در روز برای بقا لازم است، پنج بار برای سالم زیستن وهشت باریا بیشتر! برای رشد و تعالی. ❤️هنگامی که کسی برای درآغوش کشیدن وجود ندارد. خود را درآغوش بگیر. ❤️اکنون وقت بزرگیست برای ماساژ پرورنده. ❤️بیشترتماس شفا بخش میتواند نوازش ...