فوتبال نخستین بار در شرق انگلستان پاگرفت

فوتبال نخستین بار در شرق انگلستان پاگرفت

[caption id="attachment_2691" align="aligncenter" width="400"] قدر مسلم آن است که انگلستان محل تولد فوتبال جدید و اتحادیه فوتبال است[/caption] اسناد تاریخی به وضوح نشان می دهند بازی یا نوعی ورزش بدنسازی که عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توری کوچک ، در قرن دوم و سوم قبل از میلاد در دوران فرمانروایی خاندان « هان » در ارتش چین مرسوم بوده است.همچنین اسنادی مستحکم تر نشان می دهند مرزبندی زمینی برای بازی ضربه به ...