چطوری اتاقهای منزل خود را بزرگتر سازید

چطوری اتاقهای منزل خود را بزرگتر سازید

  برای بزرگ تر کردن اتاق نمی توانیم دیوارها را عقب بکشیم اما می توانیم با توهمات نوری کوچک ترین اتاق ها را بزرگ تر جلوه بدهیم.   می توانیم با توهمات نوری کوچک ترین اتاق ها را بزرگ تر جلوه بدهیم در یک محیط روشن کف پوش رنگی دیوارها را از هم دورتر نشان می دهد و باعث می شود اتاق بلندتر و وسیع تر دیده شود.   در یک محیط روشن کف پوش رنگی دیوارها را از هم دورتر نشان می دهد   اگر علاوه بر ...