برخی واقعیت های مربوط به ازدواج!(۱۲)

برخی واقعیت های مربوط به ازدواج!(۱۲)

[caption id="attachment_19335" align="aligncenter" width="396"] زوج های دارای زندگی زناشویی خوشبخت دچارتوهمی به اصطلاح "سرخ فام" می شوند.[/caption]   بررسی های علمی در روابط بین زوجین مخصوصا در ایالت متحده برخی واقعیت ها را در باره ازدواج روشن می سازد. بدیهی است که برخی ازاین در کشور ما نیز واقعیت دارد، بنابراین توجه به آنها میتواند ذهنیت زنان و مردان جوانی که میخواهند ازدواج کنند را ، روشن تر بسازد.   ۱- درصد افراد متاهل بالاخص درمیان زنان،درطول بیست سال گذشته که می گویند ...