برای پیشرفت کشور: باید زنان توانمند پرورش بدهیم،نه مردان گردن کلفت!

برای پیشرفت کشور: باید زنان توانمند پرورش بدهیم،نه مردان گردن کلفت!

محسن رنانی از جمله اقتصاددانانی است که معمولا اظهارنظرهایش بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های گروهی و محافل اقتصادی پیدا می‌کند و دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد درباره اظهاراتش مطرح می‌شود. چه آن زمانی که در دوره وفور درآمدهای نفتی نسبت به ظهور پدیده بیماری هلندی و سقوط اقتصاد ایران به دره رکود هشدار می‌داد و چه آن وقتی که درباره بحران آب در فرآیند توسعه ایران اظهارنظر می‌کرد در همگی موارد، صحبت‌هایش موافقان و مخالفان بسیاری داشت، اما گوش شنوایی ...