چطوری میتوان بصورت جسورانه فکر کرد؟-بخش نهم

چطوری میتوان بصورت جسورانه فکر کرد؟-بخش نهم

??همانطورکه درمدل یک ذکرکردم،یکی ازچیزهایی که جسور بودن ما را مشکل می سازد، طرزتفکر ما است. همه ما نسبت به خودمان، دیگران و جهان صاحب باورهایی هستیم. این باورها برگرفته از تجربه زندگی ما در این دنیا و در طول زمان می باشند. باوجود اینکه از تجربیات گذشته زندگی مان عبور کرده ایم و آنها را پشت سرگذاشته ایم، با اینحال طرز تفکر خودمان را به روز نساخته ایم و همچنان طبق نسخه پنهان و آشکار باورهای کهنه و منسوخ زندگی ...