چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

هنگامی که اختلال پانیک شروع می شود، چندین فاکتور برای نگهداری از آن دست به دست هم میدهند:

?حساسیت اضطرابی و تمرکز روی واکنش های  درونی بدن

البته ما قبلا راجع به کیفیت تاثیرگذاری این دو فاکتوردراختلال پانیک بحث کرده ایم، بااینحال اینها به حفظ واستمرارجریان پانیک نیزکمک میکنند.

هرچقدرشخصی بیشترمتقاعد شده باشدکه نشانه های اضطراب می توانند علامت حمله پانیک قریب الوقوع باشند، به همان میزان بیشتر تمایل پیدا میکند برتغییرات بدنی درونی خودش تمرکزنماید.شاید فرد بیمار قصدش این است که هشدارکافی راجع به حمله پانیک بدست بیاوردتابتواند ازآن فرارکند، اما خود این حساسیت و تمرکز باعث حمله خواهد شد؛

وقتی شما باورکنید که این علائم ونشانه ها به معنی وجود خطرمغزی یا جسمانی هستند، اصلا جای هیچ تعجب نیست که سعی کنید هرچه بیشتربدنبال جستجوی علائم تهدید باشیدو از آنطرف بدن هوشمند شما هم پیام خطر را دریافت میکند و سیستم واکنش طبیعی خودش(حمله پانیک) را آغاز میکند!

 

panic-attack-152374568723482

 

اکثرمردم در طول روز میزانی از نوسان ها و تغییرات نرمال جسمی را دارند.اما درمورد افرادی که قبلا دچارحمله پانیک شده باشند، حتی تغییرات نرمال و طبیعی دراحساسات بدنی میتواند توسط ذهن آنها بصورت خطا بعنوان حمله پانیکی یا خطربالقوه ارزیابی شود.

تعدادی براین باورند که این تغییرات جسمی  نشانه های خطرناک هستند و برهمین اساس به استمرارپریشانی مربوط به حمله پانیک کمک میکنند واحتمال حمله بعدی پانیک را افزایش میدهند.

 

پرهیز یا دوری کردن

بیشتر کسانی که دارای پریشانی و ناراحتی بخاطر حملات پانیکی هستند اغلب از حضور در موقعیت هایی که احتمال حمله وجود داشته باشد خود داری میکنند؛

یعنی از فعالیت ها یا رخدادهایی که میتواند نشانه های مرتبط با پانیک را تحریک نماید، فراری هستند. درحالیکه گریز از بعضی موقعیت ها می تواند به کاهش احساس اضطراب درکوتاه مدت کمک نماید، درعینحال فرصت های درمان فرد را کاهش میدهد چرا این شخص متوجه نخواهد شد از موقعیتی که گریخته، واقعا خطرناک بوده است یا خیر؟

بعبارت دیگر، گریز باعث می شود تا این افراد ترس های خودشان را مورد تایید قرار بدهند. هرچه بیشتر سعی کنیم “منفعل باشیم و اقدامی نکنیم”، به همان میزان بیشتر به این باور می رسیم که “کاری از دست من برنمیاد”.

 

☂رفتار های ایمنی

درحالیکه فکر می کنید قرارگرفتن در بعضی موقعیت ها باعث حمله پانیک می شود، اما اگر به چنین موقعیت هایی داخل شوید، ممکن است به شیوه های خاصی رفتار کنید که نشانه های اضطراب به حداقل برسد.

در مدل اول، راجع به اینکه چطوری از رفتار های ایمنی استفاده کنید تا از حملات یا نشانه های اضطراب پانیک جلوگیری کنید، صحبت کردیم.

بطور مثال، ممکن است به نزدیک ترین صندلی به جلوی درب بنشینید تا بتوانید بسرعت از موقعیت فرارکنید.

شاید از تمرین تنفس برای کاهش اضطراب تان در آن موقعیت استفاده کنید، دراینحالت نیز هرچند از موقعیت فرار نمی کنید، ولی از نشانه های اضطراب فراری هستید.

بهرحال، استفاده کردن از اینگونه روش های گریزو رفتارهای ایمنی، هرگز با عث کاهش ترس از حمله پانیک در شما نمی شود. یعنی اینکه نگرانی شما ادامه می یابد و همچنان روی علائم اضطرابی تمرکز می کنید.

 

panic-attack-152374568723480

 

 

⚡️ در خصوص درمان اختلال پانیک، چه کاری از دست ما برمی آید؟

برای درمان اختلال پانیک الگوهای مختلفی پیشنهاد شده است که شما میتوانید با درنظر گفتن شرایط فردی خودتان و نیز با مشاوره درمانگر خود مناسب ترین آنها را انتخاب کنید و یا در صورت نیاز ترکیبی از روش ها را بکاربگیرید:

 

? مدیتیشن

مدیتیشن از دیر باز در کاهش نشانه های اضطراب مورد استفاده قرار گرفته است و شانس فرد را در کاهش احتمال حمله پانیک بالا می برد.

اما برخی از مدیتیشنها ممکن است به کاهش نشانه های اضطرابی کمک کنند، ولی در اغلب  مواقع فهمیدن اینکه کدام یک بهترین کارایی را دارد، سخت است.

همیشه باید با پزشک تان صحبت کنید اگر به انجام مدیتیشن علاقمندید، و اگر پزشک شما آنرا توصیه کرد، با جدیت آموزش ها و تمرینات را دنبال کنید و اثرات جانبی آنرا به پزشک تان گزارش کنید.

 

?استراتژیهای رفتاری-شناختی

یک گزینه درمانی موثر دیگر برای کاهش حملات پانیک الگوی معالجه رفتاری – شناختی است.

استراتژیهای رفتاری – شناختی روی سه عنصرتمرکز میکند که بطور خاصی باعث حمله پانیکی و افزایش شدت اضطراب در شما می شوند. ما در مدل یک این عناصر را شناسایی کردیم که عبارت بودند از: افکار، رفتارها و فیزیولوژی و دراینجا نیز توضیحات مختصری در باب هریک ارائه می شود.

 

??طرز تفکر

کسانی که حمله پانیکی را تجربه میکنند، گاهی اوقات  با افکاری درگیر هستندکه عمدتاً روی احساسات بدنی اضطراب و پانیک تمرکز میکنند و آنرا بیش از حد بزرگ می سازند و اغراق می کنند.

بدیهی است این تلقی و برداشت ازاحساسات بدنی خاص بعنوان یک عامل خطر، به افزایش اضطراب کمک میکند.

کسانی که حمله پانیک را تجربه کرده باشند اغلب راجع به نشانه های اضطراب بشدت نگران هستند و ممکن است احتمال حمله پانیک را بیش از حد اغراق آمیز به حساب آورند و همینطور در مورد تبعات ناشی از حمله پانیک نیز ارزیابی اغراق آمیز داشته باشند.

این فرایند ترس از ترس باعث می شود احساس اضطراب شروع شود و بدنبالش جستجو برای یافتن شواهد تهدید آمیز و خطرآغاز شود.

در این برنامه الگوهای سالم تفکر را معرفی میکنیم که باعث خواهند شد کمتر خود تانرا بخاطر افکار خطا و نادرست درمعرض نشانه های اضطراب احساس کنید.

?رفتار

رفتار یکی از مهمترین فاکتورهایی می باشد که درهنگام معالجه پانیک و اضطراب صورت میگیرد و لازم است آنرا بهتر بشناسیم؛ پرهیزکردن از نشانه های اضطراب، پرهیز کردن از موقعیت هایی که حمله پانیکی می تواند واقع شود، و توسل به رفتارهای ایمنی  است که شخص سعی دارد از وقوع حملات پانیک جلوگیری نماید ازجمله رفتارهای رایجی است که توضیح داد ه ایم.

در مدل های آینده روش های رفتاری جایگزینی را توصیه خواهیم کرد که بصورت موثری قادرند شما را از ارتکاب به رفتارهای گریز یا فرار باز بدارند و کمک کنند تا بخاطر نشانه های حملات پانیک کمتر دچار احساس اضطراب بشوید.

panic-attack-152374568723472

 

?فیزیولوژی

ازجنبه نشانه های جسمی و فیزیولوژیک حتما بخاطردارید که بدن ما در هنگام واکنش به رخدادهای برانگیزنده اضطراب، در خودش یکسری تغییرات ظاهری و درونی را بوجود می آورد؛

مانند تنفس سریع یا تند تند نفس کشیدن، افزایش ضربان قلب، عرق کردن، رعشه یا لرزش دست ها وغیره. درمورد برخی افراد، تغییرالگوی تنفس میتواند کمک کند تا نشان بدهد که نشانه های اضطراب خطرناک نیستند چونکه آنها را تحت کنترل دارند.

در این مرحله ما نمی خواهیم از استراتژیهای نفس کشیدن یا تکنیک آرامبخش استفاده کنیم که بعنوان رفتارایمنی برای گریز از اضطراب انجام می شود، بلکه بجای این کارها درگام نخست روی تجربه ای خاص از احساسات بدنی در موقع حمله پانیک تمرکز می کنیم تا به شما بطورواقعی اثبات کنیم که این تغییرات بدنی اصلا خطرناک نیستند و نیاز به هیچ تمرین آرامبخش ندارد، سپس درمرحله بعد ازکاربرگ نظارت برحمله پانیکی استفاده خواهیم کرد.

ادامه دارد…

 

دانلود کاربرگ نظارت بر حمله پانیک

download

 

 

حمله پانیک و عوامل حفظ و استمرار آن!(۵)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • نکات ضروری در بدنسازی بوسیله دوچرخه ثابت
 • گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷
 • مواد تغذیه ای برای کاهش تری گلیسیرید بدن
 • بیوگرافی سلنا گومز خواننده آمریکایی
 • از اینگونه شستن سبزیجات خودداری کنید!
 • مرصع پلو یا رنگینک پلو را چطوری درست کنید
 • گفتگو را با دل آغاز کنید!
 • مشکلات تنفسی پس از بارندگی
 • برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور
 • طعم های لذتبخش بدون شکر برای قهوه شما
 • روش های جلوگیری از چاقی شکم و پهلو در زمستان
 • رفع تبعیض در بین فرزندان را جدی بگیرید
 • جرم گیری اولین مرحله جلوگیری از لق شدن دندان ها است
 • برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور
 • تزریق واکسن آنفولانزا در صبح موثرتر است
 • ابزار اس کا اس در موفقیت ، چگونه عمل میکند؟
 • طرزتهیه خوراک مرغ و سبزیجات قفقازی
 • آموزش درست کردن شیرینی خامه ای یا نارنجکی
 • شناسایی باور های غلط در انتخاب همسر
 • مشارکت دادن کودک خردسال در کارهای روزمره!(۱۵)
 • الکتروکورتیکوگرافی ecog یعنی مغزنگاری حین عمل جراحی تاسیس گردید
 • طرز تهیه ی املت پنیر و سبزیجات
 • آیا همسری شبیه والدین خود انتخاب میکنید؟(۹)
 • رفع خستگی و کسلی مزمن با چند رفتار ساده
 • نورپردازی نمای بیرونی و اصول کاربردی آن
 • نگران نباشید این درد موقتی است
 • طرز تهیه سمبوسه گیاهی
 • مسائل معمولی که زندگی تان را نابود می کنند
 • خشونت جنسی علیه کودکان و چگونگی آموزش و کنترل آن
 • نکات طلایی در روابط زناشویی
 • محبوبترین ها
 • طریقه ی نگهداری بامبو در منزل
 • رفع مشکلات معده با راهکاری آسان
 • دلایل نارضایتی شغلی کارمندان
 • مدل لباس مناسب برای بدن مستطیلی
 • بستنی با مزه نسکافه
 • علائم اولیه دیابت بارداری را بشناسید
 • خود اثربخشی برای تست درجه اعتماد به کارایی خودتان
 • کم شنوایی یا ناشنوایی و راههای پیشگیری از آن
 • آیا میدانید در کیف لوازم آرایشی شما چه چیزهایی باید باشد؟
 • کلید طلایی سوم لاغری دایمی بدون رژیم و گرسنگی
 • اهمیت ایجاد حس امنیت در کودک هنگام خواب
 • خود را قربانی رفتار دیگران میدانید؟
 • سه روش تهیه خیار شور خانگی
 • بپرهیزید ازحبوبات غنی شده و غذاهای کم فیبر!
 • شخصیت‌های کارتونی در بشقاب غذای کودکان
 • طرز تهیه خورش بامیه مغذی و مقوی
 • نکاتی درخرید و انتخاب کیف مجلسی
 • با این مواد خوراکی خوش خلق تر شوید!
 • شام شب یلدا با مرغ بریان آمیخته به سس انار!
 • طریقه ی تشخیص ادویه ی اصل و تقلبی
 • کودکان و نوجوانان مستعد اعتیاد را شناسایی کنید
 • یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش نخست
 • سه اشتباه رژیمی اکثر بانوان رژیم گیرنده!
 • تصاویر آموزشی بستن شال و روسری مخصوص بانوان امروزی
 • صبح ها خوردن شیر بهتر است یا آب پرتقال؟!
 • مردان خانه نشین و دردسرهای آنها
 • من چقدر شانس دارم دو قلو بچه دار بشوم؟
 • درمان چاقی با تجسم ذهنی
 • میوه هایی که قند کمتری دارند
 • راز لاغری دائمی:ترک چند عادت کهنه و آموزش چند عادت نو
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب