چند میلیون خانوار ایرانی ماهواره دارند؟

social-77243876583472345

بر اساس گزارش مرکز آمار سهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تلویزیونی چندمجرایی تفاوت‌های زیادی دارد؛ به طوری که از کل خانوارهای کشور، ۵.۷ میلیون خانوار (۲۳.۵ درصد) به خدمات ماهواره‌ای مستقیم به خانه دسترسی دارند.

مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. بر اساس این بررسی که مربوط به دوره زمانی سه‌ماهه یعنی از سه ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری (بهمن ماه ۱۳۹۴) است، مشخص شده که ۸۸.۲ درصد خانوارها به رادیو، ۹۹.۳ درصد خانوارها به تلویزیون، ۹۸.۷ درصد به تلفن، ۵۷.۴ درصد به رایانه، ۵۵.۵ درصد به اینترنت و ۹۵.۸ درصد به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به رادیو

از مجموع ۲۴.۳ میلیون خانوار کشور، در حدود ۲۱.۴ میلیون خانوار (۸۸.۲ درصد) در محل سکونت به رادیو دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوارهای شهری ۸۸.۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۸۶.۹ درصد بوده است.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به تلویزیون

از کل خانوارهای کشور، ۲۴.۱ میلیون خانوار (۹۹.۳ درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوارهای شهری ۹۹.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی و ۹۸.۶ درصد بوده است.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به خدمات تلویزیونی چندمجرایی

از مجموع ۲۴.۳ میلیون خانوار کشور، در حدود ۱۹.۶ میلیون خانوار (۸۰.۷ درصد) در محل سکونت به خدمات تلویزیونی چندمجرایی دسترسی داشته‌اند. سهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تلویزیونی چندمجرایی تفاوت‌های زیادی دارد؛ به طوری که از کل خانوارهای کشور، ۵.۷ میلیون خانوار (۲۳.۵ درصد) به خدمات ماهواره‌ای مستقیم به خانه، ۱.۴ میلیون خانوار (۵.۷ درصد) به  IPTV و ۱۶.۳ میلیون خانوار (۶۷.۰ درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به تلفن

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۲۴.۰ میلیون خانوار (۹۸.۷ درصد) در محل سکونت به تلفن (ثابت یا همراه یا هر دو) دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۹۹.۳ درصد و ۹۷.۰ درصد بوده است. از کل خانوارهای با دسترسی به تلفن، ۳.۸ درصد فقط به تلفن ثابت، ۶.۷ درصد فقط به تلفن همراه و ۸۸.۲ درصد به هر دو تلفن ثابت و همراه دسترسی داشته‌اند.

 

social-77243876583472346

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به رایانه

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۱۳.۹ میلیون خانوار (۵۷.۴ درصد) در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند. از این تعداد، ۸.۷ میلیون خانوار (۳۶.۰ درصد خانوارهای کشور) حداقل به رایانه معمولی، ۴.۱ میلیون خانوار (۱۶.۹ درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ‌تاپ و ۵.۱ میلیون خانوار (۲۱.۱ درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته‌اند. همچنین ۶۴.۸ درصد خانوارهای شهری و ۳۶.۱ درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به اینترنت

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار (۵۵.۵ درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند. ۸.۰ میلیون خانوار (۳۳.۰ درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشته و ۲.۸ میلیون خانوار (۱۱.۶ درصد) دسترسی به اینترنت در محل سکونت را اظهار نکرده‌اند. از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، تعداد ۱۱.۲ میلیون خانوار (۸۲.۸ درصد) در نقاط شهری و ۲.۳ میلیون خانوار (۱۷.۲ درصد) در نقاط روستایی زندگی می‌کرده‌اند. همچنین اندازه سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت برای خانوارهای شهری ۶۲.۱ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۶.۷ درصد است.

بر اساس نتایج طرح، از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، ۷.۰ میلیون خانوار (۵۱.۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰.۷ میلیون خانوار (۷۹.۰ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به اینترنت پرسرعت

از مجموع ۱۳.۴ میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، ۱۲.۹ میلیون خانوار (۹۵.۸ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، ۷.۰ میلیون خانوار (۵۱.۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰.۷ میلیون خانوار (۷۹.۰ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب ۹۸.۵ درصد، ۵۷.۴ درصد و ۸۰.۴ درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸۲.۸ درصد، ۲۵.۳ درصد و ۷۲.۶ درصد است.

social-77243876583472347

*مقایسه شاخص های فاوا در خانوارهای کشور در طول سه دوره آمارگیری

مقایسه خانوارهای کشو در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲.۶ درصد، ۲۲.۲ درصد و ۳۴.۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱۱.۵ درصد و ۱۷.۷ درصد بیشتر شده است.

*جمعیت و مالکیت خط تلفن همراه

از مجموع ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور که ۷۲.۴ میلیون نفر آن، افراد ۶ ساله و بیشتر هستند تعداد ۵۰.۴ میلیون نفر، مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها ۳۸.۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۱.۹ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند. بر این اساس نسبت مالکان خط تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۶۹.۷ درصد وب رای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۷۲.۵ درصد و ۶۲ درصد می باشد.

*ضریب نفوذ تلفن همراه

از مجموع جمعیت کشور تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که ۵۶.۴ میلیون نفر از آنان، افراد ۶ ساله و بیشتر می باشند. از این تعداد، ۴۲.۸ مییون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰.۵ درصد و ۷۰.۸ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۷ درصد بیشتر شده است.

*ضریب نفوذ رایانه

از مجموع جمعیت کشور تعداد ۳۰.۳ میلیون نفر کاربر رایانه بوده که ۲۹.۸ میلیون نفر از آنان، افراد ۶ ساله و بیشتر می باشند. از این تعداد ۲۵.۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴.۱ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.

بر این اساس ضریب نفوذ رایانه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۴۱.۲ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۴۸.۳ درصد و ۲۱.۴ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ رایانه نسبت به سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۷ درصد بیشتر شده است.

*ضریب نفوذ اینترنت

بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت کشور، تعداد ۳۲.۸ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند که نشان می دهد ۴۱.۶ درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده اند. اندازه این سهم برای جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، ۴۵.۳ درصد (ضریب نفوذ اینترنت کشور) و برای نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب ۵۲.۱ درصد و ۲۶.۶ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات چهار دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۳۳.۳ درصد، ۲۹.۴ درصد و ۱۵.۳ درصد بیشتر شده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت ۴۵.۳ درصدی سال ۱۳۹۴ در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنت ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۲ بیانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به دوره قبل می باشد.

*جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات

در سال ۱۳۹۴، از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، تعداد ۳۶.۹ میلیون نفر (۵۱ درصد) مرد و ۳۵.۵ میلیون نفر (۴۹ درصد) زن بوده اند. در دوره مورد نظر، کاربران مرد تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ۳۰.۸ میلیون نفر، ۱۵.۵ میلیون نفر و ۱۷.۱ میلیون نفر و کاربران زن تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ۲۵.۶ میلیون نفر، ۱۴.۳ میلیون نفر و ۱۵.۷ میلیون نفر بوده و نشان می دهد ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۳.۵ درصد و برای زنان ۷۲ درصد، ضریب نفوذ رایانه در مردان ۴۲.۱ درصد و در زنان ۴۰.۲ درصد و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب ۴۶.۳ درصد و ۴۴.۴ درصد بوده است. همچنین از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن بوده‌اند.

خبرگزاری مهر

شبکه های اجتماعی و بازتاب عکس و خاطره چهرها

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • شغل مورد علاقه مان را چگونه پیدا کنیم؟
 • مقایسه میزان کار و کم کاری در ایران و چند کشور دنیا
 • ضعف چشم یا عیوب انکساری را کدام غذاها درمان میکنند؟
 • ناهار خوردن فواید شگفت انگیزی دارد که بی خبریم!
 • احساس جذابیت کردن برای خانم ها
 • آشنایی با هنر مینیاتور
 • شاعرپررو وجواجه
 • برای کاهش عوارض آلودگی هوا،مایعات بخورید
 • قصه های شیرین با درس های آموزنده – بخش اول
 • توت فرنگی میوه ای برای تأمین شادابی بدن
 • احادیث و سخنانی پیرامون آداب معاشرت
 • روشهای درمان واریس
 • راهنمای خرید و نگهداری ماهی
 • جوکهای بامزه زن و شوهری
 • چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم
 • طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
 • عکس های جذاب و تماشایی(۱)
 • مولانای ما را دیگران پاس میدارند!
 • باورهای اشتباه در باره حریم خصوصی همسران
 • علامت های کمبود آهن
 • اضطراب سلامتی : افکار اتوماتیک ضد سلامتی (۱۵)
 • خطاهای آشکار و مخرب بانوان در رژیم غذایی
 • روش پخت زولبیا و بامیه
 • درمان تنگی نفس دراستفاده از مواد شوینده و پاک کننده
 • طرز تهیه سیر ترشی
 • ظروف با جنس های مختلف را چگونه بشوریم؟
 • شلوار جین و خانم های میانسال
 • طراحی ناخن در منزل و آگاهی از عوارض کاشت ناخن
 • چرا ۱۷ مرداد روز خبرنگار است؟!
 • مرگ خاموش و ظاهراً بی دلیل جوانان ورزشکار
 • محبوبترین ها
 • انگور و هسته آن خواص دارویی بیشماری دارد
 • معجونی که بمب ویتامین c است!
 • فصل دوم شهرزاد و دوباره چاووشی
 • هاروکی موراکامی،نویسنده ای که چشم بادامی ها دوستش نداشتند!
 • سالاد سنگاپوری،سالادی رژیمی و خوشمزه
 • خواندن و شمارش اعداد در سن ۱۹ ماهگی!
 • ربات حمل دارو در داخل رنگ های خونی!
 • ارزش تغذیه ای طالبی
 • بخارسیگار الکترونیکی ریه را مسموم می کند
 • کدام بستنی برای کودکان مناسب است؟
 • خیریه محک
 • سشوار کشیدن مو و فوت و فن های جدید آن
 • طرز تهیه نسکافه رژیمی
 • تفسیرغزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۴
 • چرا خون‌دماغ می‌شویم و چه زمانی باید نگران آن باشیم؟
 • برخی خواص شگفت انگیز خیار
 • ابعاد معالجه اختلال دو قطبی مخصوصا دارو درمانی -بخش چهارم
 • طرزتهیه نان تست از نان لواش
 • پیاده روی موثر در کاهش وزن چگونه باید باشد؟
 • همه چیز درباره ی چربی حیوانی
 • خوراکی سیب زمین آب پز با سه دستور پخت خوشمزه
 • لاغری بیش از حد سبب افسردگی می شود
 • خواص بادام زمینی بدون کلسترول بودن آن می باشد
 • آموزش تصویری تمرینات استقامتی برای سالخوردگان!
 • پیراهن های مردانه با طرح های متنوع
 • میزان اضافه وزن مجاز برای دوره بارداری چقدر است؟
 • حرکات کششی بدنسازی با استفاده از طناب کشی
 • برای یک رابطه جنسی موفق باید اضطرابها و ترسها کنار گذاشته شوند
 • درمان یبوست بدون دارو و با تمرینات ورزشی
 • آشنایی مختصر با رشته ورزشی بدمینتون
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب