قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

procrastination-006757650090

?مدل دوم شناخت و معالجه تعلل ورزی

 

علل تعلل ورزی

تاکنون ضمن پرداختن به تعریف تعلل ورزی و اهمال کاری، انواع کارهایی که اکثر مردم در آنها تعلل ورزی و اهمال کاری می کنند، چه مواقعی  این اقدام صورت میگیرد، چه کارهایی را جایگزین وظیفه و کار اصلی می کنند و بالاخره در توجیه تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان چه جور عذر و بهانه هایی را می آورند، بیان داشتیم.

اغلب مردم اعتراف میکنند که از تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان مطلع هستند ولی نمیدانند چرا و به چه علت دچار این حالت می شوند. میگویند:‌

من خوب میدانم که تعلل کردن در کارمهم و اساسی اصلاً به نفع من و آینده من نیست، میدانم که همه چیز را با این رفتارخودم خراب می سازم، ولی با تمام این تفاصیل، بالاخره تعلل ورزی و اهمال کاری میکنم ….واقعاً چرا؟؟

پس اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم به دلائل اصلی و ریشه ای تعلل ورزی. با اینحال لازم است این نکته را یادآوری کنم که شناخت دلائل بنیادین تعلل ورزی، در غلبه بر تعلل ورزی و اهمال کاری به همین میزان اساسی و تعیین کننده نیستند، بلکه می بایست تکنیک های کنار گذاشتن عادت به اهمال کاری را بطور جداگانه ای بیاموزیم.

لذا پس از مدل فعلی، برای چیره شدن برتعلل ورزی و اهمال کاری در ادامه مباحث مان به تکنیک ها و راهبردهایی کاملاً کاربردی همراه باتمرینات کافی، خواهیم پرداخت.

یادآوری این نکته اهمیت زیادی دارد که تاکتیک های غلبه برتعلل ورزی و اهمال کاری، بدون توجه به دلائل و علل اصلی بوجود آورنده آن، اثربخشی دارند.

procrastination-006757650098

?قواعد و مقررات و پیشفرض های بی فایده

میخواهم بحث خود را با این دیدگاه و نظریه شروع کنم که دلایل ریشه ای اکثر مردم برای تعلل ورزی و اهمال کاری در طرز نگاه و بینش آنها نسبت به خودشان و جهان، قراردارد.

همه ما زندگی مان را مطابق یکسری قواعد ومقررات و همچنین پیش فرض های ذهنی  اداره میکنیم.

شاید درک این واقعیت درنگاه نخست به چشم نیاید  چون بعلت  تبدیل شدن آنها به عادت، خیلی ازمواقع حضورشان را احساس نمی کنیم، ولی درحقیقت چرخ زندگی روزمره ما بوسیله این قواعد و پیش فرض ها می چرخد.

مثلا ممکن است من در زندگی شخصی از چنین قاعده و قانونی پیروی کنم:

“هروقت امکانپذیر بود، با مردم به مهربانی و خوشرویی رفتارکنم.”

یا پیش فرض من این است که  “اگر مرتکب جرمی بشوم، بعداً مجازات خواهم شد.”

نکته:
دقت کنیم که قواعد و مقررات همیشه  درمورد رفتار و اعمال  انسان می باشند، درحالیکه فرضیه  یا پیشفرض عمدتاً به افکار و اندیشه  انسان می پردارد.
?رایج ترین قواعد و پیش فرض های بی فایده ای که با تعلل ورزی و اهمال کاری پیوند دارند

?یکی از قواعد بی فایده تعلل ورزی، نیاز به شارژ داشتن است

قواعد  نیاز به شارژ یا انرژی داشتن، بازتاب نوعی از شخصیت است که  چنین فردی روی نفرت و بیزاری خودش کنترلی ندارد، فاقد استقلال فردی است یا از قدرت ضعیفی برخوردار است. چنین شخصی همیشه فرض می کندکه “ اگر درکاری ۱۰۰% شارژ و سرحال نباشم، نشان میدهد که آدمی ضعیفی هستم”.

تصور کنید چنین شخصی در موقعی که وظیفه یا کاری برخلاف میلش را بخواهد انجام دهد،یعنی فرددیگری مثل معلم، مدیر، پدریا مادر، همسروغیره ازاو خواسته باشند، دچار احساس خشم و عصبانیت، رنجش خاطر و بیزاری می شوند چونکه خود را فاقد کنترل برامور و خواسته هایشان احساس میکنند.

وقتی خود را درمقابل یک کار خلاف میل و طبع شان می بیینند، ازتعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان شیوه ی رهایی بخش ازخشم ونفرت، احساس ضعف وناتوانی استفاده میکنند، ودراینجا تعلل ورزی و اهمال کاری به آنها کمک میکند تا از احساس قدرت برخوردار شوند، چون کاری برخلاف اراده وتصمیم صاحب قدرت انجام داده اند(یا انجام نداده اند).

procrastination-006757650980
برخی از قوانین مربوط به انرژی  داشتن و سرحال بودن؛

?”من همیشه باید سرحال و قبراق باشم”،
?“در زندگی همیشه باید من حرف اول و آخر را بزنم”،
?“کارها باید به روش من انجام شود”،
?کارهایی را که دلم نمی خواهد، نباید انجامش بدهم”،
?“من نباید کاری را به خواست وسلیقه یک نفر دیگر، انجام بدهم”.
?علل و فاکتورهای تعلل ورزی کردن

?لذت جویی قاعده تعلل ورزی

برخی از مردم زندگی شان مطابق با این اصل می باشد که هرکاری انجام میدهند بایستی لذت دائمی و مستمر نصیب شان شود.

یعنی هرکاری که بالاخره به خستگی و زحمت و دردسر بخواهد بیانجامد ازآن گریزان هستند.

?اینها را افراد تکانشی یا لذت جومی نامندکه تحمل رنج ودرد راندارند.

واز یک چنین قواعدی پیروی می کنندکه :“ای بابا، دنیا دو روز، خوش باش. زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که انسان بخواهد بخودش سختی و رنج تحمیل کند .خوشی و لذت همیشه باید دراولویت نخست باشد”.

برای چنین شخصی دشوار است  فراسوی لحظات کوتاه وگذرای لذتبخش اکنون افق دورتری را ببیند وآنقدر صبوری وشکیبایی بخرج بدهد، انتظار بکشد تا در بلند مدت، دستمزد تلاش و رنج های خود را بدست آورد.

او میخواهد همین حالا قبل از اینکه کاری انجام بدهد لذتی را تجربه کند و خود انجام آن کار باید برایش لذت بخش و مفرح باشد.

تصور کنید که چنین شخصی با یک  وظیفه ناخواسته و خلاف میل خودش مواجه شود؛ مثلاً یک پروژه و ماموریت کاری به عهده اش بگذارند،کارهای عادی خانه داری و ظرف شستن و نظافت را بخواهد انجام بدهد،برنامه کنترل سلامت یا کاهش وزن را اجرا کند، بودجه بندی هفتگی داشته باشد و غیره،
در این حالت دچار احساس درماندگی، عجز و بیزاری و رنج  می شود و از تعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان روشی برای  رهایی از زحمت و رنج استفاده میکند تا لذتی که خیلی مشتاقش هست و جستجو میکندرا، بدست آورد.

procrastination-006757653001

?ترس از شکست یا مذمت  دیگران

برخی از مردم جهت به اتمام رساندن وظایف یا کسب اهداف با استاندارد خیلی بالای خودشان، فشارو رنج بسیاری برخود تحمیل میکنند و گاهی اوقات حتی انتظار کمال ازخودشان را دارند.

مشکل اینجاست که وقتی آنها میخواهند به چنین تلاش های غیرمتعارف و طاقت فرسا که خارج از توان شان است دست بزنند، هراس دارند که شکست بخورند و نتوانند آنرا تمام کنند، از اینرو نتیجه گیری می کنندکه یا شکست می خورند یا  مردم آنها را تمسخر و سرزنش میکنند.
این  افراد معمولاً دارای قواعدرفتاری مشابه موارد زیر هستند:

? “من باید هرکاری را کامل و بی نقص انجام بدهم”،
? “من نباید شکست بخورم”،
? “من نمیتوانم اجازه بدهم دیگران راجع به من فکربدی در ذهن شان بپرورند”.

ممکن است پیش فرض های مشابه اینها نیز داشته باشند:
? ” اگر تلاش می کنم، درمقابل نصیبم فقط شکست خواهد بود”،
? “ اگرکارم را معطل بگذارم و تمام نکنم، دیگران نسبت به من  افکار بدی خواهند داشت”.

تصور کنید چنین شخصی در هنگامی که با  کاری یا وظیفه ای مواجه می شود بطورمثال، شرکت دریک آزمون، ارائه گزارش به یک جمع، کارهنری و دستی، اجتماعی شدن، تغییرسبک زندگی وغیره که درنتیجه این عمل بنحوی مورد ارزیابی و قضاوت دیگران میخواهد قرار بگیرد،چکار میکند؟

اغلب مواقع پیش بینی میکند که شکست خواهد خورد یا دیگران بطرز منفی راجع به او قضاوت خواهند کرد، و بدین ترتیب دچار احساس اضطراب، هراس یا دست پاچگی و آشفتگی می شود.

ترس های آنان میتواند توانایی انجام کار را از آنها بگیرد و زمین گیرشان بسازد، و دراینجاست که تعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان یک شیوه گریزاز ترس  به کمک شان می آید تا بخاطرترس از شکست و قضاوت منفی وتقبیح دیگران، به تعلل ورزی و اهمال کاری مشغول شوند. این افراد اگرهیچ وقت داوطلب انجام کاری در اولین مرتبه نمی شوند، انگیزه ای برای تعلل ورزی و اهمال کاری آنان میتواند باشد که قادر نیستند جلوی شکست خود را بگیرند یا دهان مردم را ببندند که او را بصورت منفی قضاوت نکنند.

یک جنبه مهم دیگردر این زمینه ترس از موفقیت می باشد که همیشه بطور واقعی در لایه زیرین ترس از شکست پنهان شده است مثلاً، “اگر موفق شوم، پس از آن توقع و انتظار مردم از من بالا می رود و من نمیتوانیم پاسخگوی آنها باشم.”

ادامه دارد….

یکی از علل تعلل ورزی،تخلیه انرژی می باشد-بخش چهارم

توجیه کردن یا عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی- بخش دوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • دربسته شخصیت شما را تست می زنند!
 • شقاق مقعد بیماری نوزادی تا پیری!
 • والدین چگونه میتوانند اعتماد به نفس نوجوانان را تقویت نمایند
 • رفع مشکلات سوء هاضمه را با چند راه حال ساده برطرف کنید
 • تناسب اندام با تکنیک ها و فرمولهای ساده
 • رژیم غذایی بعد از عمل آپاندیس
 • آیا شرایط و مضرات استفاده از شیشه شیر برای کودک را می دانید؟
 • چه کسانی نباید به استخر بروند؟
 • نکاتی درخرید و انتخاب کیف مجلسی
 • نکاتی برای خوشمزه تر کردن جوجه کباب
 • تغییرات مغزی و چاق شدن بدلیل خوردن غذاهای چرب
 • ملتی فقیر ولی رهبری خوشگذران!
 • کاهش حس بویایی چقدر خطرناک است؟
 • نکات تغذیه ای کودکان در جریان مسافرت
 • علت عفونت های پوستی کودکان
 • اگر زیبایی میخواهید از پوست موز بخواهید
 • ورزش شنا موثرترین تمرین افزایش هوش کودکان است
 • بارداری در هفته سیزدهم و تغییرات جنین و مادر
 • پرخوری را نمی توان جبران کرد!(۵)
 • مصرف زیاد مواد کبابی موجب احتمال سرطان می شود
 • آشنایی با خواص اسپرولینا
 • برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور
 • روانشناسی عشق و ازدواج-بخش هشتم
 • مکان قرارگیری تلویزیون،عامل مهم دکوراسیون
 • کیوی کم کالری و حتی مغذی تر از سیب
 • حسادت همسر خود را چگونه اصلاح کنیم؟
 • فواید و عوارض روزه گرفتن
 • لاغری به روش افراد تنبل
 • درمان افسردگی به وسیله فیزیوتراپی
 • دستگاهی که علائم حیاتی مسافران فضا را ثبت می کند
 • محبوبترین ها
 • رژیم مخصوص هر گروه خونی!
 • برای جلوگیری از لوس شدن کودکان در خانه ی پدربزرگ و مادربزرگ
 • اضطراب سلامتی : به تعویق انداختن نگرانی (۱۴)
 • گلدان Clairy می‌تواند سموم موجود در هوا را مکش کند
 • تاثیر ورزش بر بلندی قد
 • برای نجات زندگی تان، گوشی را زمین بگذارید
 • برنامه شماره ۶۰۲ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا
 • برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور
 • بحث وگفتگوهای سرنوشت ساز-بخش نخست
 • آشنایی با هنر مینیاتور
 • طرز تهیه ی کیبه،غذای ملی لبنان
 • راز و رمزهای موفقیت در زندگی و کار
 • آشنایی با ارزش درمانی و غذایی هندوانه
 • چای ترش برای دیابتی ها!
 • طرز تهیه کیک سیب ایتالیایی
 • مقابله با گرسنگی در طول روز
 • طرزتهیه چند شکلات داغ و دلچسب مخصوص روزهای سرد
 • وزن گیری جنین با خوردن این غذاهای مقوی
 • سبوس حس سیری طولانی تری را به شما القامیکند
 • چهل و پنج عامل چاقی و اضافه وزن(بخش چهارم)
 • ۷ باور نادرست درباره‌ی بارداری
 • در برنامه رژیم غذایی خود حتما میان وعده ها را بگنجانید
 • راههای کنترل خشم
 • نکات ظریف نظافت برای کدبانوهای ایران
 • چگونه زنان هم شاغل باشند هم خانه دار
 • خوردن ۵ تا ۷ نوبت میوه‌، سبزی تازه و صیفی برای مادران باردار
 • طرز تهیه کوکوی مرغ و قارچ
 • کاردستی کوسه و ماهی با گیره لباس
 • پابلو پیکاسو در فهرست گران‌قیمت‌ترین آثار هنری سال ۲۰۱۵
 • زندگینامه شیخ بهایی یا بهاء الدین محمد عاملی
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب