قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

procrastination-006757650090

?مدل دوم شناخت و معالجه تعلل ورزی

 

علل تعلل ورزی

تاکنون ضمن پرداختن به تعریف تعلل ورزی و اهمال کاری، انواع کارهایی که اکثر مردم در آنها تعلل ورزی و اهمال کاری می کنند، چه مواقعی  این اقدام صورت میگیرد، چه کارهایی را جایگزین وظیفه و کار اصلی می کنند و بالاخره در توجیه تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان چه جور عذر و بهانه هایی را می آورند، بیان داشتیم.

اغلب مردم اعتراف میکنند که از تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان مطلع هستند ولی نمیدانند چرا و به چه علت دچار این حالت می شوند. میگویند:‌

من خوب میدانم که تعلل کردن در کارمهم و اساسی اصلاً به نفع من و آینده من نیست، میدانم که همه چیز را با این رفتارخودم خراب می سازم، ولی با تمام این تفاصیل، بالاخره تعلل ورزی و اهمال کاری میکنم ….واقعاً چرا؟؟

پس اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم به دلائل اصلی و ریشه ای تعلل ورزی. با اینحال لازم است این نکته را یادآوری کنم که شناخت دلائل بنیادین تعلل ورزی، در غلبه بر تعلل ورزی و اهمال کاری به همین میزان اساسی و تعیین کننده نیستند، بلکه می بایست تکنیک های کنار گذاشتن عادت به اهمال کاری را بطور جداگانه ای بیاموزیم.

لذا پس از مدل فعلی، برای چیره شدن برتعلل ورزی و اهمال کاری در ادامه مباحث مان به تکنیک ها و راهبردهایی کاملاً کاربردی همراه باتمرینات کافی، خواهیم پرداخت.

یادآوری این نکته اهمیت زیادی دارد که تاکتیک های غلبه برتعلل ورزی و اهمال کاری، بدون توجه به دلائل و علل اصلی بوجود آورنده آن، اثربخشی دارند.

procrastination-006757650098

?قواعد و مقررات و پیشفرض های بی فایده

میخواهم بحث خود را با این دیدگاه و نظریه شروع کنم که دلایل ریشه ای اکثر مردم برای تعلل ورزی و اهمال کاری در طرز نگاه و بینش آنها نسبت به خودشان و جهان، قراردارد.

همه ما زندگی مان را مطابق یکسری قواعد ومقررات و همچنین پیش فرض های ذهنی  اداره میکنیم.

شاید درک این واقعیت درنگاه نخست به چشم نیاید  چون بعلت  تبدیل شدن آنها به عادت، خیلی ازمواقع حضورشان را احساس نمی کنیم، ولی درحقیقت چرخ زندگی روزمره ما بوسیله این قواعد و پیش فرض ها می چرخد.

مثلا ممکن است من در زندگی شخصی از چنین قاعده و قانونی پیروی کنم:

“هروقت امکانپذیر بود، با مردم به مهربانی و خوشرویی رفتارکنم.”

یا پیش فرض من این است که  “اگر مرتکب جرمی بشوم، بعداً مجازات خواهم شد.”

نکته:
دقت کنیم که قواعد و مقررات همیشه  درمورد رفتار و اعمال  انسان می باشند، درحالیکه فرضیه  یا پیشفرض عمدتاً به افکار و اندیشه  انسان می پردارد.
?رایج ترین قواعد و پیش فرض های بی فایده ای که با تعلل ورزی و اهمال کاری پیوند دارند

?یکی از قواعد بی فایده تعلل ورزی، نیاز به شارژ داشتن است

قواعد  نیاز به شارژ یا انرژی داشتن، بازتاب نوعی از شخصیت است که  چنین فردی روی نفرت و بیزاری خودش کنترلی ندارد، فاقد استقلال فردی است یا از قدرت ضعیفی برخوردار است. چنین شخصی همیشه فرض می کندکه “ اگر درکاری ۱۰۰% شارژ و سرحال نباشم، نشان میدهد که آدمی ضعیفی هستم”.

تصور کنید چنین شخصی در موقعی که وظیفه یا کاری برخلاف میلش را بخواهد انجام دهد،یعنی فرددیگری مثل معلم، مدیر، پدریا مادر، همسروغیره ازاو خواسته باشند، دچار احساس خشم و عصبانیت، رنجش خاطر و بیزاری می شوند چونکه خود را فاقد کنترل برامور و خواسته هایشان احساس میکنند.

وقتی خود را درمقابل یک کار خلاف میل و طبع شان می بیینند، ازتعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان شیوه ی رهایی بخش ازخشم ونفرت، احساس ضعف وناتوانی استفاده میکنند، ودراینجا تعلل ورزی و اهمال کاری به آنها کمک میکند تا از احساس قدرت برخوردار شوند، چون کاری برخلاف اراده وتصمیم صاحب قدرت انجام داده اند(یا انجام نداده اند).

procrastination-006757650980
برخی از قوانین مربوط به انرژی  داشتن و سرحال بودن؛

?”من همیشه باید سرحال و قبراق باشم”،
?“در زندگی همیشه باید من حرف اول و آخر را بزنم”،
?“کارها باید به روش من انجام شود”،
?کارهایی را که دلم نمی خواهد، نباید انجامش بدهم”،
?“من نباید کاری را به خواست وسلیقه یک نفر دیگر، انجام بدهم”.
?علل و فاکتورهای تعلل ورزی کردن

?لذت جویی قاعده تعلل ورزی

برخی از مردم زندگی شان مطابق با این اصل می باشد که هرکاری انجام میدهند بایستی لذت دائمی و مستمر نصیب شان شود.

یعنی هرکاری که بالاخره به خستگی و زحمت و دردسر بخواهد بیانجامد ازآن گریزان هستند.

?اینها را افراد تکانشی یا لذت جومی نامندکه تحمل رنج ودرد راندارند.

واز یک چنین قواعدی پیروی می کنندکه :“ای بابا، دنیا دو روز، خوش باش. زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که انسان بخواهد بخودش سختی و رنج تحمیل کند .خوشی و لذت همیشه باید دراولویت نخست باشد”.

برای چنین شخصی دشوار است  فراسوی لحظات کوتاه وگذرای لذتبخش اکنون افق دورتری را ببیند وآنقدر صبوری وشکیبایی بخرج بدهد، انتظار بکشد تا در بلند مدت، دستمزد تلاش و رنج های خود را بدست آورد.

او میخواهد همین حالا قبل از اینکه کاری انجام بدهد لذتی را تجربه کند و خود انجام آن کار باید برایش لذت بخش و مفرح باشد.

تصور کنید که چنین شخصی با یک  وظیفه ناخواسته و خلاف میل خودش مواجه شود؛ مثلاً یک پروژه و ماموریت کاری به عهده اش بگذارند،کارهای عادی خانه داری و ظرف شستن و نظافت را بخواهد انجام بدهد،برنامه کنترل سلامت یا کاهش وزن را اجرا کند، بودجه بندی هفتگی داشته باشد و غیره،
در این حالت دچار احساس درماندگی، عجز و بیزاری و رنج  می شود و از تعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان روشی برای  رهایی از زحمت و رنج استفاده میکند تا لذتی که خیلی مشتاقش هست و جستجو میکندرا، بدست آورد.

procrastination-006757653001

?ترس از شکست یا مذمت  دیگران

برخی از مردم جهت به اتمام رساندن وظایف یا کسب اهداف با استاندارد خیلی بالای خودشان، فشارو رنج بسیاری برخود تحمیل میکنند و گاهی اوقات حتی انتظار کمال ازخودشان را دارند.

مشکل اینجاست که وقتی آنها میخواهند به چنین تلاش های غیرمتعارف و طاقت فرسا که خارج از توان شان است دست بزنند، هراس دارند که شکست بخورند و نتوانند آنرا تمام کنند، از اینرو نتیجه گیری می کنندکه یا شکست می خورند یا  مردم آنها را تمسخر و سرزنش میکنند.
این  افراد معمولاً دارای قواعدرفتاری مشابه موارد زیر هستند:

? “من باید هرکاری را کامل و بی نقص انجام بدهم”،
? “من نباید شکست بخورم”،
? “من نمیتوانم اجازه بدهم دیگران راجع به من فکربدی در ذهن شان بپرورند”.

ممکن است پیش فرض های مشابه اینها نیز داشته باشند:
? ” اگر تلاش می کنم، درمقابل نصیبم فقط شکست خواهد بود”،
? “ اگرکارم را معطل بگذارم و تمام نکنم، دیگران نسبت به من  افکار بدی خواهند داشت”.

تصور کنید چنین شخصی در هنگامی که با  کاری یا وظیفه ای مواجه می شود بطورمثال، شرکت دریک آزمون، ارائه گزارش به یک جمع، کارهنری و دستی، اجتماعی شدن، تغییرسبک زندگی وغیره که درنتیجه این عمل بنحوی مورد ارزیابی و قضاوت دیگران میخواهد قرار بگیرد،چکار میکند؟

اغلب مواقع پیش بینی میکند که شکست خواهد خورد یا دیگران بطرز منفی راجع به او قضاوت خواهند کرد، و بدین ترتیب دچار احساس اضطراب، هراس یا دست پاچگی و آشفتگی می شود.

ترس های آنان میتواند توانایی انجام کار را از آنها بگیرد و زمین گیرشان بسازد، و دراینجاست که تعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان یک شیوه گریزاز ترس  به کمک شان می آید تا بخاطرترس از شکست و قضاوت منفی وتقبیح دیگران، به تعلل ورزی و اهمال کاری مشغول شوند. این افراد اگرهیچ وقت داوطلب انجام کاری در اولین مرتبه نمی شوند، انگیزه ای برای تعلل ورزی و اهمال کاری آنان میتواند باشد که قادر نیستند جلوی شکست خود را بگیرند یا دهان مردم را ببندند که او را بصورت منفی قضاوت نکنند.

یک جنبه مهم دیگردر این زمینه ترس از موفقیت می باشد که همیشه بطور واقعی در لایه زیرین ترس از شکست پنهان شده است مثلاً، “اگر موفق شوم، پس از آن توقع و انتظار مردم از من بالا می رود و من نمیتوانیم پاسخگوی آنها باشم.”

ادامه دارد….

یکی از علل تعلل ورزی،تخلیه انرژی می باشد-بخش چهارم

توجیه کردن یا عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی- بخش دوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • تبعات و پیامد های تعلل ورزی کردن-بخش پنجم
 • ارتباط جسورانه و تکنیک رلکسیشن عضلانی پیش رونده(۱۶)
 • با گذشته‌تان صلح کنید تا زمان حال شما را خراب نکند.
 • چای سبز را چگونه بنوشیم تا لاغر شویم؟
 • ورزش های مناسب برای آرتروز
 • جوکهای جدید و خنده دار تلگرام
 • روزه بدون سحری عوارض زیادی برای سلامتی شما بدنبال دارد
 • چندتمرین موثر یوگا برای درمان استرس و اضطراب
 • بامراحل ساخت گردنبند با سنجاق قفلی و مروارید آشنا شوید
 • روغنی که جهت پخت و پز استفاده می کنید از کدام نوع است؟
 • معالجه اضطراب اجتماعی:الگوی صحیح تنفس!(۸)
 • چطوری آهن بدن مانرا زیاد کنیم؟
 • چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)
 • زندگینامه عطارنیشابوری
 • خوراکی های افزایش دهنده چربی سوزی بدن (بخش دوم)
 • اکستنشن ابرو یا میکروبلیدینگ ، کدام یک را ترجیح میدهید؟
 • انواع لایه برداری پوست ازمکانیکی تا لیزری
 • برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس
 • مزیت های مصرف سیر پخته برای سلامت بدن
 • روز مادر مبارک باد + عکس نوشته
 • جرم گیری با مواد غذایی
 • دسر کاراملی سیبی
 • چه ورزشی برای این بیماریها مناسب است؟
 • طرز تهیه ی ماهی کنجدی
 • برای مقتدر بودن به این خصوصیات نیاز دارید
 • توصیه های طبی اورولوژیست ها به والدین صاحب پسر
 • ۹ ماده غذایی کاهنده استرس
 • مواد غذایی دشمن استخوان های شما
 • نامزد شما نیز رفتارهای عجیب و غریب دارد؟
 • راهکارهای مهم تغذیه ای برای ثابت نگه داشتن وزنتان
 • محبوبترین ها
 • تعداد زیاد کودکان بی هویت در تهران
 • رژیم گیاه خواری
 • پاساژها یا مراکز تجارت فرهنگی
 • عفونت کلیه همراه است با دردپائین کمر،تب،ضعف…
 • برای درمان اختلال هورمونی،این حرکات یوگا را انجام دهید!
 • شکلات تلخ چاق نمی کند
 • رمز موفقیت مالی خانواده
 • آشنایی با خواص اسپرولینا
 • گرفتگی عضلات به دلیل این ۸ اشتباه!
 • در ضمیر خود شادی و امید را جای دهید
 • دلایل و راه چاره برای پرخوابی بهاری
 • علت متفاوت بودن رنگ چشم بعضی افراد
 • تست سنجش میزان رضایتمندی از روابط زناشویی
 • طرز تهیه نسکافه رژیمی
 • مزایای خجالتی بودن!
 • عادت های تغذیه ای تاریخ گذشته
 • ایتالیایی ها جزو فیت ترین مردم دنیا هستند
 • نتیجه خشم یک پدر جاهل
 • مراقبت از پوست و مویتان را هنگام شنا فراموش نکنید
 • سکته مغزی در انتظار چه کسانی می باشد؟
 • نکات ضروری برای پخت لازانیا
 • خصوصیات اپیزود افسردگی در اختلال دو قطبی-بخش دوم
 • طرز درست کردن کتلت بادمجان با نان تازه
 • راز موفقیت نیوشا ضیغمی در مرکز زیبایی اش از زبان خود
 • طرز صحبت و انتقاد کردن در سازمان
 • حمله پانیک : شناسایی باور هسته ای(۲۵)
 • ورزش خواهید کرد اگر به این نکات پایبند باشید!
 • سند ۲۰۳۰ چیست؟
 • موج شدید انقلاب صنعتی چهارم در راه است
 • کمبود این ویتامین ها باعث اضافه وزن می شود
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب