دانلود کتاب راهنمای اختلالات خواب در زنان

book023402340234294582450285001

نام کتاب : راهنمای اختلالات خواب در زنان

 نویسنده : مریم زارع

 تعداد صفحه : ۳۸۹

 حجم فایل : ۲,۱۲۰ کیلوبایت

ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮاب ۱ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ و در آن از زﻧـﺎن درﺑﺎره ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺣﺪود ۷۰ درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺎدﮐﺮدن در ۵۰ درﺻﺪ از زﻧـﺎن (ﺳـﻔﺘﯽ ﺳـﯿﻨﻪ ﻫـﺎ ) در ۳۶ درﺻﺪ (، ﺳﺮدرد ) در ۳۳ درﺻﺪ ( و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻠﻪ ) در ۲۸ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ، اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ زﻧﯽ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﮐﻤﺒـﻮد ﺧﻮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫـﺮ ﻣـﺎه به ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۲/۵ ﺷـﺐ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن اﺳﺖ، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫـﺎ زن ﺑـه ﻋﻠﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺧﻮاب ﻣﺨﺘﻞ دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎر از اﻋﻀﺎی ﺑـﺪن ﮐـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻧﻮع ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻃﺒﯽ و ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح اﯾـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻇـﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨـﺪ،ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ،در روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردن ﯾﮏ ﻧﻮزاد و درﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ. ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧـﻮاب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

download

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • ترکیب های مورد علاقه طراحان دکوراسیون ها!
 • معرفی سبک ایندی راک
 • پیری زود هنگام با نوشابه های رژیمی
 • دلایل و راه چاره برای پرخوابی بهاری
 • مصرف نان سبب اضافه وزن نمی شود
 • لرزش بدن درهنگام ورزش نشانه چیست؟
 • ۱۰ راه جالب برای سوزاندن ۶۰۰ کالری در ۱ ساعت
 • طبق فتوای آیت الله بیات زنجانی، اب روزه را باطل نمیکند
 • پولیپ بینی و راهکار درمان آن
 • ترفند های حاضر شدن سریع برای مهمانی
 • کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می گردد
 • بیماری افسردگی و راههای شناخت و درمان آن
 • تب چیست و علائم و روش های درمان به موقع آن کدامند؟
 • ۱۰ عطر و ادکلن برتر و محبوب آقایان
 • اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان
 • راهنمای خرید و نگهداری ماهی
 • طرز تهیه پلو یونایی سرشار از فیبر
 • اصول و نحوه ی انتخاب بخارپز
 • بعضی از مبتلایان به بیماری تیروئید نمی توانند روزه بگیرند
 • ورزش دختران نسبت به پسران از اهمیت بیشتری برخوردار است
 • طرز تهیه سالاد نخود و ماکارونی
 • تاثیر پلاسیبو یا دارونما در درمان بیماریها
 • ۲۶روش سرگرمی و تفریح برای کودکان در خانه
 • روش های ابراز محبت به فرزندمان
 • دستگاه شگفت انگیز قلب و کیفیت فعالیت آن
 • احساس خوشبختی در گرو خاموش کردن مقایسه!
 • فواید مصرف نان سبوس دار
 • مزایای استفاده از عینک آنتی رفلکس
 • طرز تهیه دسر چنگالی ساده و آسان
 • مواجهه با ناسزاگویی فرزندان
 • محبوبترین ها
 • دردوران بارداری چقدر اضافه وزن برای من مناسب است؟
 • طرز تهیه آش کدو حلوایی
 • اگر سرما خورده اید و تب هم دارید، ورزش کردن را چند روز کنار بگذارید
 • قهرمانان پاپ ایران
 • دراینجا دست زدن زنان و دختران به موز و خیار حرام است
 • چرا ما ایرانی ها دو برابر جهان زباله تولید میکنیم؟
 • ورزش های مناسب و نامناسب برای آرتروز
 • انواع مدل آباژور جدید و زیبا
 • دیابتی ها چطور باید از چشم هایشان مراقبت کنند؟
 • عادت های تغذیه ای تاریخ گذشته
 • خطاهای آشکار و مخرب بانوان در رژیم غذایی
 • مراقبت های مهم قبل و بعد از تزریق چربی
 • تورم به بازار کلیه رسید؛ ۴۵ میلیون ناقابل
 • کارت پستال روز عشق(والنتاین فرنگی و سپندارمذگان ایرانی)
 • با طرز پوشش میراندا کر،مدل مشهور آمریکایی آشنا شوید
 • مهارت سخنرانی خود را اینگونه افزایش دهید
 • چگونه می توانیم صاحب مژه هایی بلند شویم
 • ورزش بدنسازی برای بانوان چقدر اهمیت دارد؟
 • غذاهای ممنوع برای کودکان زیر یک سال
 • اختلال یادگیری به چه معناست؟
 • مدل موی مناسب سن و سال شما
 • این چهارعادت را ترک کنید تا برای همیشه لاغرشوید!
 • درمان تنگی نفس دراستفاده از مواد شوینده و پاک کننده
 • چطوری با هوش باشید و با هوش بنظر برسید
 • انسداد خروجی معده
 • گام های کوچک برای کاهش وزن ماندگار و بدون رژیم!(۲)
 • تبدیل حشرات به پهباد شناسایی
 • برنامه شماره ۷۷۱ گنج حضور
 • ارتباط جسورانه و نه گفتن جسورانه!(۲۰)
 • ۴ اصل مهم برای تقویت حافظه شما که فکر میکنید کم حافظه اید
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب