دانلود کتاب راهنمای اختلالات خواب در زنان

book023402340234294582450285001

نام کتاب : راهنمای اختلالات خواب در زنان

 نویسنده : مریم زارع

 تعداد صفحه : ۳۸۹

 حجم فایل : ۲,۱۲۰ کیلوبایت

ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮاب ۱ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ و در آن از زﻧـﺎن درﺑﺎره ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺣﺪود ۷۰ درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺎدﮐﺮدن در ۵۰ درﺻﺪ از زﻧـﺎن (ﺳـﻔﺘﯽ ﺳـﯿﻨﻪ ﻫـﺎ ) در ۳۶ درﺻﺪ (، ﺳﺮدرد ) در ۳۳ درﺻﺪ ( و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻠﻪ ) در ۲۸ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ، اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ زﻧﯽ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﮐﻤﺒـﻮد ﺧﻮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫـﺮ ﻣـﺎه به ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۲/۵ ﺷـﺐ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن اﺳﺖ، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫـﺎ زن ﺑـه ﻋﻠﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺧﻮاب ﻣﺨﺘﻞ دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎر از اﻋﻀﺎی ﺑـﺪن ﮐـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻧﻮع ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻃﺒﯽ و ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح اﯾـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻇـﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨـﺪ،ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ،در روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردن ﯾﮏ ﻧﻮزاد و درﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ. ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧـﻮاب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

download

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • بخارپز کردن ماهی بجای آب پز کردن آن
 • سه اصل مهم در هنگام خواستگاری
 • برای جلوگیری از شروع مانیا(حالت شیدایی) در اختلال دو قطبی(۱۵)
 • با ورزش نکردن حجم عضله تان کاهش میابد
 • رژیم غذایی مختص بیماران شیمی درمانی و نوتروپنیک
 • پنج مانع ذهنی برای رسیدن به آرزوها
 • غزل حدیث زلف جانان ازشیخ محمود شبستری
 • فضای مجازی یا فضای رژیم های لاغری فریبنده و توهمی
 • آمیگدالین داخل زرد آلو آیا سرطان را درمان میکند؟
 • ممنوعیت و محدودیت رژیم غذایی منجر به چاقی می شود؟
 • خوراکی های ممنوعه در هنگام ناشتا
 • طرز تهیه ی سوشی سبزیجات
 • بیوگرافی محمد علی اسلامی ندوشن
 • روش های عجیب لاغری هنرمندان و ستاره های سینما و موسیقی
 • طرزتهیه سوپ سبزیجات با پنیرچدار
 • عوارض لیپوساکشن یا بیرون کشیدن چربی ها
 • طرز تهیه ماهی گرام ماسالا
 • تاریخچه ی اسکیت در جهان
 • با محلول خانگی ماشین ظرفشویی را برق بیاندازید
 • در دوران بارداری منفی باف نباشید
 • طرز تهیه سالادپاستا با کلم بروکلی
 • آیا نگرانی غیر قابل کنترل می باشد؟(۶)
 • چرا زوجین بهمدیگر میگویند و پنهان کاری میکنند؟
 • رول مرغ پنیری برای شما که ازخوردن گوشت مرغ گریزانید
 • اکبر عبدی از عروسی دخترش گفت!
 • طرح لاک ناخن با رنگ سال ۲۰۱۷
 • رژیم غذایی مخصوصا کسانی که دچار کم کاری تیروئید هستند
 • نسل جوان جویای کار و ۹ حقیقت تلخ
 • حرکات ورزشی جهت پیشگیری از گردن درد!
 • خوش اندامی بانوان با ایستادن بر روی یک پا
 • محبوبترین ها
 • قانون علمی چه ویژگی هایی دارد؟
 • پیتزا طلایی مخصوص با طلای ۲۴ عیار
 • قهرمانان پاپ ایران
 • مهر و محبت دوره نامزدی را خلاقانه افزایش دهید
 • آیا نوار قلب سالم یعنی قلب سالم؟
 • خواص بیشمار عدس مخصوصا جبران کم خونی بانوان!
 • کدام زنان برای مردان جذابیت بیشتری دارند؟
 • طنز نوشته های کوتاه جدید
 • ضرورت ورزش دختران در چیست؟
 • تاثیرات کلر استخر بر پوست و مو
 • سوپ پیاز بهاری به سبک فرانسوی را بچشید
 • افسانه های ورزشی را بیشتر بشناسید
 • طرزتهیه نرگسی مخلوط و نرگسی اسفناج
 • میوه را چه وقت بخوریم تا ویتامینش جذب شود؟
 • تنبیه کودکان سبب چاقی آنها در آینده می شود
 • در رابطه والدین و نوجوانان،این چهار مشکل دائماً جریان دارد
 • هنر قلمزنی بر روی چرم
 • طرز تهیه ی سوپ بروکلی و پنیر چدار
 • دردوران بارداری چقدر اضافه وزن برای من مناسب است؟
 • سوختگی و هزینه های سرسام آور آن در ایران
 • چهارذکر موثر و راهگشای زندگی شما
 • برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور
 • موارد واجب شدن نماز احتیاط
 • چرا گاه گاهی دچار بی حوصلگی می شوم؟
 • راههای ثابت نگهداشتن قند خون!
 • ویژگی ها و عوامل موفقیت برخی برندها
 • ۷ بازی آموزشی برای کودک دلبند شما
 • زندگینامه استیون هاوکینگ،فیزیکدان و کیهان شناس
 • عادت به این اعمال باعث خرابی حتمی دندان شما می شود
 • گیاهان و میوه های درمان کننده سرد مزاجی
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب