دانلود کتاب راهنمای اختلالات خواب در زنان

book023402340234294582450285001

نام کتاب : راهنمای اختلالات خواب در زنان

 نویسنده : مریم زارع

 تعداد صفحه : ۳۸۹

 حجم فایل : ۲,۱۲۰ کیلوبایت

ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮاب ۱ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ و در آن از زﻧـﺎن درﺑﺎره ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺣﺪود ۷۰ درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺎدﮐﺮدن در ۵۰ درﺻﺪ از زﻧـﺎن (ﺳـﻔﺘﯽ ﺳـﯿﻨﻪ ﻫـﺎ ) در ۳۶ درﺻﺪ (، ﺳﺮدرد ) در ۳۳ درﺻﺪ ( و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻠﻪ ) در ۲۸ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ، اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ زﻧﯽ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﮐﻤﺒـﻮد ﺧﻮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫـﺮ ﻣـﺎه به ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۲/۵ ﺷـﺐ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن اﺳﺖ، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫـﺎ زن ﺑـه ﻋﻠﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺧﻮاب ﻣﺨﺘﻞ دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎر از اﻋﻀﺎی ﺑـﺪن ﮐـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻧﻮع ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻃﺒﯽ و ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح اﯾـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻇـﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨـﺪ،ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ،در روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردن ﯾﮏ ﻧﻮزاد و درﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ. ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧـﻮاب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

download

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • روشهای کاهش استرس از مسافرت
 • زندگینامه فردوسی سراینده شاهنامه
 • داروی متفورمین و عوارض آن را بشناسید
 • ۱۰ نکته برای اینکه با وجود استرس راحت بخوابید
 • درس های زندگی از میلان کوندرا Milan Kundera
 • برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور
 • درمان‌های گیاهی استرس و اضطراب
 • چند علت شایع کمر درد
 • تابستان بهترین فرصت برای ورزش کودکانتان
 • دلمه فلفل سبز،طرز تهیه و نکات تغذیه ای آن
 • چطوری پریشانی عاطفی را بپذیریم و تحمل کنیم!(۷)
 • چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید+ سهراب سپهری
 • روش لاغری پروفسور سمیعی
 • جزئیات توزیع سبد حمایت غذایی نیازمندان
 • ۵ مرحله زندگی در لحظه حال
 • چند ماسک برای روشنی و زیبایی پوست
 • چند طرفند ساده برای خوشبو کردن خانه
 • برنامه شماره ۶۰۰ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا
 • ابزار خطرناک آشپزخانه را بشناسید
 • زنان بلند قد بیشتر سبزیجات مصرف کنند!
 • بکاربستن اصول فنگ شویی در اتاق خواب
 • خواص شگفت انگیز دانه های خردل
 • مضرات گوشت قرمز را اینگونه کاهش دهید
 • طرز تهیه نوشیدنی های پرطراوت بهاری
 • مهارت هایی برای اسباب کشی آسان
 • دمنوش های مخصوص درمان آسم
 • بهترین مدت برای دوران نامزدی را چقدر می‌دانید
 • عفونت باکتریال برای زنان باردارعوارض بسیاری دارد
 • مگه قول ندادی؛ خدایا غلط کردم دیگه پرخوری نمیکنم؟!
 • رازهای ساده خوشبختی
 • محبوبترین ها
 • خوراکی هایی که در سرما ما را گرم میکنند
 • عمرمجدد احتمالی با تکنولوژی سرمازیستی(cryonics)
 • بستنی یا بمب کلسیمی
 • ما آلبالو و گیلاس هستیم
 • معالجه رفتاری- شناختی اختلال دو قطبی-بخش ششم
 • طرز تهیه ماهی گرام ماسالا
 • دمنوش های انرژی زا مخصوص روزهای سرد زمستان
 • گیاهان و میوه های درمان کننده بیماری غلظت خون
 • سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم
 • خواص هوموس
 • شغل مورد علاقه مان را چگونه پیدا کنیم؟
 • تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۱
 • ورزش هایی برای درمان و پیشگیری از پهلو درد
 • پیشگیری و روش های درمان عفونت ادراری
 • طرز تهیه خوراک نخود فرنگی با روغن زیتون
 • برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!
 • جوک های تنوری،مخصوص ایام عید
 • نکاتی برای استفاده از رنگ زیبای خردلی
 • تشخیص مرغ سالم
 • نکات مهم برای مقابله با ناامیدی!
 • تمرینات مناسب ورزشی برای آرتروز
 • استانداردهای چهره زیبا
 • زایمان طبیعی از چه فواید و عوارضی برخوردار است؟
 • خرنوب چیست؟خواص آن را بدانید!
 • مزه ششم بوسیله دانشمندان کشف شد!
 • کباب کوبیده خوشمزه را با رعایت این نکات کلیدی تهیه کنید
 • هاروکی موراکامی،نویسنده ای که چشم بادامی ها دوستش نداشتند!
 • تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۲۳
 • عوارض بالن و رژیم غذایی بعد از آن آگاهی دارید؟
 • درمان سنگ کلیه با ۱۰ فرمان شگفت انگیز
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب