تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی کردن!(۶)

ناراحتی بیشتر و ابطال قواعد و پیش فرض ها:

هرچند بدلیل نتایج مثبت تعلل ورزی، یک نوع پتانسیل رهایی از ناراحتی درخصوص انجام وظیفه  برای شما بوجود می آید که صد البته اینهم بخاطر قواعد و پیش فرض های بی فایده است، اما روی دیگر سکه تعلل ورزی و اهمال کاری فضای ناراحت کننده کاملاً متفاوتی را تولید می کند  چون هرچقدر بیشتر تعلل ورزی و اهمال کاری کنید بیشتر احساس گناه و شرمندگی خواهید داشت یا از اعمال تان شرمسار خواهید شد.

یا ممکن است بیشتر دچار احساس اضطراب بشوید،چراکه وظیفه روز به روز بدترمی شود وهرچقدرآنرا بیشتر به تعویق می اندازید انجام دادنش برایتان آشفته کننده ترمی شود.

هرچقدر بیشتر طول می دهید، بیشتر به این فکرمی افتیدکه قادرنیستیدازعهده انجامش برآئید درنتیجه ممکن است دچاراحساس یاس ونومیدی بشوید.

و شاید مهمترازاحساس یاس و نومیدی،خود قواعد و پیش فرض های بی ثمر و بی فایده ای با شند که تمام دلائل شما برای تعلل ورزی و اهمال کاری محسوب می شوند،و همین افکار مربوط به آینده دست نخورده باقی می مانند و جعلی و بی فایده بودنشان زیر سئوال نمی رود.

یعنی هرگز نسبت به برخی قوانین و پیش فرض هایی که در زیر ذکرمیشود، شناختی حاصل نمی کنید:

 

?زیر سئوال رفتن پیشفرض “به شارژ نیاز دارم”: شما میتوانید تحمل کنید و کارهایی را انجام دهید که دوست ندارید مانند کاری که برخلاف میل تان به شما تحمیل کرده باشند، و وقتی شما این کارها را انجام دادید ابداً احساس ضعف نمی کنید، بلکه بعنوان یک عضو معمول جامعه عمل میکنید؛

?زیر سئوال بردن فرضیه “درجستجوی لذت بودن” شما میتوانید احساس ناراحتی و بیزاری را تحمل کنید،گرچه درکوتاه مدت ناراحت خواهید شد، ولی دربلند مدت اوقات لذتبخشی خواهید داشت حتی شیرین تراز لذت فعلی؛

?زیر سئوال بردن فرضیه “ ترس از شکست یا سرزنش”: شما می توانید کارها را ناقص انجام دهید و شکست نخورید یا بطرز نادرستی مورد قضاوت قرارنگیرید، وبطورکلی خیلی کم و بندرت پیش می آیدکه فوراً وبی درنگ شکست بخورید یا بطرزنادرست مورد داوری قرارگیرید، واگربندرت چنین وضعی پیش آمد شما شرایط را تحمل می کنید و ازآن عبورمی کنید؛

?زیر سئوال بردن فرضیه“ترس ازعدم قطعیت یا فاجعه”:عدم قطعیت بخشی اززندگی است که هرفردی لازم است آنرا تحمل کند،ونباید شما را از عمل بازدارد وزمینگیرتان سازد،تا هروقت کاری که کاملاً اطمینان بخش بود انجام دهید واز یک فاجعه تصوری جلوگیری نمائید.

بطور کلی درهر کاری تدبیر و تفکرامر پسندیده و قابل تایید است. اما گاهی نیز کارهایی هستند که از عهده انجام آن برنمی آئید و نمی توانید زندگی خود را از تلاطم حفظ کنید، این بخشی از طبیعت زندگی است.

وزمانی شما قادر به درک این واقعیت ها خواهید شد که بدون جستجوی اطمینان کامل، یا با وجود عدم قطعیت، کارتان را شروع کنید.

?زیر سئوال بردن فرضیه “ عزت نفس پائین”: می توانید این کار را بیشتر برای اعتبار بخشیدن به خودتان انجام دهید، نشان بدهید که شما آدم بی عرضه و عاجزی نیستید، ولی صرفاً مثل بقیه مردم دارای نقاط قوت و ضعف هستید.

?زیر سئوال بردن فرضیه “ تخلیه انرژی”: هنگامی که احساس میکنید انرژی شما پائین است، مطمئن باشید خیلی بیشترازآنچه تصور می کنید میتوانید بازهم کار بکنید، و انرژی، استرس، انگیزش و روحیه شما اغلب بهبود می یابد وقتی که گام به گام حرکت کنید، بجای اینکه استراحت نمائید.

 

نتایج معکوس خود انتقادی

افراد اغلب خودشانرا زخم زبان می زنند ودرنتیجه تعلل ورزی واهمال کاری کردن خود را بشدت سرزنش می کنند. مطالبی از این نوع به خودشان می گویند:

?دائماً دارم تنبلی می کنم،

?مرد!! خودت را جمع وجور کن، اینقدر وا نده! برو وارد عمل شود

?تومیدونی که باید این کار را بکنی!

?چقدر لفتش میدی بی عرضگی بسه

….

هدف از باخود صحبت کردن اغلب ایجاد انگیزه درخودتان جهت دست بکار شدن است. اما اینطور مخاطب قرار دادن خودتان،دوستی ازنوع خاله خرسه است!مطابق بررسی ها زخم زبان زدن برخویشتن اقدامی کاملاً اشتباه ومضراست. هرچقدر بیشتر خود را سرزنش کنید،انجام وظیفه یا هدف را طاقت فرساتراحساس خواهید کرد،وبیشتراحساس بی میلی خواهید داشت،وازهمین رو بیشترتعلل ورزی و اهمال کاری خواهید کرد.

البته این موضوع در مورد سرزنش دیگران هم صدق میکند یعنی اگر بخاطر تعلل ورزی مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار بگیرید، انجام دادن آن کار بسیار سخت و دشوار جلوه گر خواهد شد. نمونه آن دانش آموزی است که دائماً تحت نصیحت و سرزنش والدین و معلمان قرار دارد و بجای پیشرفت و ترقی  روز به روز پسروی میکند و درانجام وظایف وتکالیف خود بیشتر به تعلل ورزی رو می آورد.

آیا می توانید با یک نفرغریبه، دوست، همکارکه برای انجام کارووظیفه اش تعلل ورزی میکند، با این شیوه انگیزه ایجاد کنید؟آیا با برخورد تند وتوهین آمیزمی توانید اورا به انجام کاری تشویق کنید یا اینکه با تحسین وتقدیروتمجید قرار دادن او؟

 

تراکم و انباشتن کارها

هرچقدر بیشترکاری را کناربگذارید، بیشتر اطراف شما از این کارها و چیزها انباشته خواهد شد،هرچقدربیشترخواهان دیدار وگفتگو باشید، اوقات بیشتری تحت فشار خواهید بود. ضرب الاجل ها یا وعده های دیدار و گفتگو چنانچه تغییر نکنند زمان حال  کمی را برای انجام کار و وظیفه در اختیار دارید. به این شیوه هرچقدربیشترکارهایتان انباشته بسازید،کارووظیفه بیشترسبب آشفتگی و سردرگمی و نفرت خواهندشد، و ازاینروبیشتر میل به  دوری از آن خواهیدکرد، و از تعلل ورزی و اهمال کاری استفاده میکنید.

 

تنبیه یا زیان

بعنوان نتیجه انجام ندادن وظیفه یا هدف،ممکن است برخی اقسام تنبیهات یا خسران ها را  درمحیط اطراف تان تجربه کنید. بطور مثال، ممکن است شغل تانرا از دست بدهید یا رابطه شما با فرد مورد علاقه تان از میان برود، ممکن است برچسب بدی در وظیفه شناسی و ایفای نقش به شما زده شود،آزمایشات مربوط به شاخص های سلامتی تان ممکن است با طولانی ترشدن زمان، بدتر شوند و باعدم تصمیم گیری فرصتهای خیلی مهمی را بدینوسیله از دست بدهید. تنبیهات یا فقدان هایی که تجربه خواهید کرداحتمالاً دنبال کردن، اجرا و استمرار وظیفه را برای شما حتی سخت تر هم می سازد. آنها ممکن است حتی موقعیت را آزار دهنده تر سازند و از اینرو شما به احتمال زیاد تعلل ورزی و اهمال کاری را همچنان ادامه دهید.

تمرین:

درمورد خود تان بررسی کنید که کدام نتایج و تبعات منفی و مثبت را بیشتر تجربه میکنید؟

به تمام نمونه ها و مثالهای گذشته تعلل ورزی و اهمال کاری خودتان فکرکنید. هرگونه تبعات مثبت و تبعات منفی را که تجربه کرده اید، بعنوان نتیجه تعلل ورزی و اهمال کاری خود  یادداشت نمائید، و ببینیدکه چگونه هر دوی تبعات مثبت و منفی در بلند مدت تعلل ورزی و اهمال کاری شما را حفظ کرده اند.

تبعات منفی تبعات مثبت
 

 

تعلل ورزی و اهمال کاری من چگونه حفظ  شده است؟ تعلل ورزی و اهمال کاری مرا چه چیزی حفظ کرده است؟
 

 

 

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • در انجام حرکات شکمی مواظب این خطاها باشید
 • برنامه شماره ۶۶۲ گنج حضور
 • احتمال عفونت با پروتز و تزریق ژل به لب
 • اکسسوریهای مخصوص آقایان شیک پوش
 • پیامدهای ازدواج فامیلی
 • عواطف منفی مثل ترس،خشم و غم را چطوری تحمل کنیم؟(۶)
 • ورزش دختران نسبت به پسران از اهمیت بیشتری برخوردار است
 • دارچین و خاصیت لاغر کنندگی و چربی سوزی آن
 • طرز تهیه رولت ته چین مرغ
 • ۷۰۰ هزار بیمار آلزایمری در کشور، بدون دارو و ساماندهی!
 • فهرست غذاهای خفه کننده کودکان
 • نکات ضروری در خود-نظارتی براختلال تغذیه ای!(۹)
 • شکلات داغ یخ زده یک نوشیدنی پرطرفدار از مارتا استوارت
 • مراقبت از پوست و مویتان را هنگام شنا فراموش نکنید
 • رهبر کره شمالی کیم جوگ اون دچار چاقی شده است!
 • ماه رمضان و یک عمر عادت های تغذیه ای چاق کننده ما
 • زیبایی پوست خود را با این کارها تکمیل سازید
 • برنامه شماره ۶۹۵ گنج حضور
 • همه چیز در باره رشته ورزشی واترپلو
 • قصه های شیرین با درس های آموزنده – بخش اول
 • تاثیر عجیب خوردن تخم مرغ با سالاد سبزیجات
 • پوست دستان شما خبرمیدهد از سر درون
 • اختلال دو قطبی را میتوان بااسکن مغزی پیش بینی کرد
 • برنامه شماره ۶۸۶ گنج حضور
 • گم شده مردم ایران: شادی
 • موضوعاتی که نباید از نامزدتان پنهان کنید،کدامند؟
 • عوارض قرص زولپیدم را بشناسید
 • تاثیر جالب خواب بر روابط زناشویی
 • مواد غذایی پرپشت کننده ی مو
 • بحران رو به گسترش طلاق درکشور
 • محبوبترین ها
 • آخر شب از خوردن این مواد غذایی پرهیز کنید
 • با روش های مختلف دفع موهای زاید و اپیلاسیون بدن آشنا شوید
 • فروکش کردن تب خوانندگی ستاره های سینما
 • طرز تهیه خورش بامیه مغذی و مقوی
 • سئوالاتی که برای شناخت چهره و شخصیت همسر آینده می پرسید
 • ظروف با جنس های مختلف را چگونه بشوریم؟
 • این میوه ها را حتماَ با پوست بخورید
 • زندگینامه عارف رضی الدین آرتیمانی
 • طرز تهیه ساندویچ زبان
 • کلان شهرهای دنیا برای رفع آلودگی و ترافیک چکار کرده اند؟
 • کتاب هایی که مسیر مطالعه تان را عوض میکنند
 • طرز تهیه ی کباب دنده به همراه سس تمبر هندی
 • لیمو ترش برای رفع استرس،افزایش تمرکز وتنفس راحت مفید است
 • طرز تهیه سوپ پاستا و عدس
 • نکاتی برای انتخاب و خرید کفش مناسب
 • آلبالو پلو با مرغ و کوفته ریزه
 • خیریه محک
 • در برابر اعتراض مشتریان چگونه برخورد کنیم؟
 • روانشناسی تغذیه و ابعاد مختلف آن
 • عزت نفس ضعیف : به چالش کشیدن خود ارزیابیهای منفی(۱۸)
 • درمان زخم دیابت با تفنگ پلاسما
 • جسارت ورزی شما چطوریست؟-بخش چهارم
 • در این جزیره مردگان را از قبر بیرون کشیده و برایشان لباس می پوشانند!
 • زبان بدن خود را بپائید
 • داروهای ضد افسردگی برای معالجه اختلال دو قطبی-بخش پنجم
 • بیوگرافی نخستین فاتح قله اورستٰٰٰ ادموند هیلاری
 • مواد غذایی مورد نیاز افراد بالای ۵۰ سال
 • پاداش دادن به خود، بهترین شیوه تداوم برنامه لاغری!
 • دربی برای ورود و دربی برای خروج احساسات خود بسازید
 • فشارخون همراه با چه علائم و نشانه هایی می باشد.
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب