بین احساسات و افکار خود تفاوت قائل شوید!(۷)

??مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

?رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

?همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

?این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

?خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

psychology-think-feel-152374500

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

?❤️افکار ما چطوری بر احساسات ما اثر میگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است. همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطور واقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید. وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید.

شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی. اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

psychology-think-feel-152374501

 

 

❤️چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند. بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

❤️کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب.تنش.خسته.وحشت.عصبی.هراس.افسرده.غمگین.ناشاد،دلسرد،خشم،پرانرژی،بی حوصله

آتشی،آزرده،جنون،شاد،هیجان،بشاش،نشاط،آرام،خوشحال،امیدوار،برانگیختن،بی رمق،یکنواخت

ناآرام،کسل،نفرت،بیزاری،حسادت،عقیم،بیهوده،خواری،توهین

 

psychology-think-feel-152374502

 

?⚡️افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن،رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکار انجام میدهیم، و در جریان اجرای آنها، ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکار و ایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای  در بهزیستی عاطفی  و جسمانی ما بازی می کنند.

psycho-2837624554645634177

 

?سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد:

✨تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

✨تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

✨تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها و علائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم، اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند. بعلاوه، میتوانند از هرمنبعی “مثبت، خنثی، یابیطرف” که ما می شناسیم برخیزند. بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد. ما این نوع تفکرات منفی را افکار بی فایده می نامیم.

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند. مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  “سرگیجه دارم,دارم  ازحال میرم، غش میکنم!”

ب) تخمین بیش ازحد احتمال یک حمله پانیک در آینده، مانند ” اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم ”

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات ناشی از دچار شدن به حمله پانیک، مانند” نه! چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد. همه چیز را نابود خواهد کرد!)

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • ویتامین هایی که در هر سنی بدن به آنها نیاز دارد؟
 • تلفن همراه باعث جدایی و فاصله بین اعضای خانواده
 • طرز تهیه ی مارمالاد شلیل
 • خواص گوشت بوقلمون را بشناسید!
 • طرز تهیه سیر ترشی
 • زندگی نامه کوروش کبیر
 • شخصیت وراثتی آیا وجود خارجی دارد؟
 • موس یا فوم شکل دهنده مو بیشتر آشنا شوید
 • اصول و نحوه ی انتخاب بخارپز
 • معنی نماد فروهر چیست؟
 • قدم به قدم تهیه ی قهوه ترک
 • ارتباط بین سالمندان و اطرافیان چگونه باید باشد؟
 • وسایل منزل پر از میکروب را بشناسید
 • هوس های غذایی کلافه کننده و درمان آن
 • چرا ناگهان دچار کاهش وزن شده ام؟
 • توهم عاشقی یا اختلال روانی!
 • چگونه بر خستگی تصمیم گیری غلبه کنیم؟
 • بسم الله آن نامی است که بلقیس را…
 • این بانداژ هوشمند زخم‌ شما را زودتر بهبود می بخشد
 • لیزرهای پزشکی در خدمت رفع چروک پوست،و سایربیماریها
 • به هزار دلیل باید گوشت مرغ بخوریم!
 • مواد غذایی برای پیشگیری از سرماخوردگی
 • انگور دارای خواص بیشمار برای سلامتی و درمان بیماریهاست
 • دمنوش هایی که باید بنوشید
 • گوشت بوقلمون در سالاد لوبیا سفید
 • بهترین کفش برای شلوارهای دمپا
 • بدترین مدلهای نیم قرن اخیر را بشناسید
 • راههای سریع کاهش استرس!
 • کیک بادام مخصوص بیماران سلیاک
 • پلایومتریک ورزشی برای قوی سازی کل بدن
 • محبوبترین ها
 • دستگاههای سنگ شکن کلیه و تاثیر آن در درمان بیماریها(بخش اول)
 • طرز تهیه پلو یونایی سرشار از فیبر
 • درمان حساسیت و کهیر به علت ورزش
 • دلیل نامگذاری هشتمین ماه سال به نام آبان
 • بیماری انسداد خروجی معده یا گو(goo) را چگونه درمان کنیم؟
 • دانلود کتاب چگونه چاق شویم
 • کنترل دیابت با برخی مواد غذایی مفید
 • نکات لازم برای خرید و نگهداری مواد غذیی
 • بانوی هیمالیا نورد ایرانی،لیلا اسفندیاری
 • غزل عیدی عشاق از استاد شهریار
 • راههای تناسب اندام در فصل پاییز
 • تغییر کمالگرایی را از کجا شروع کنیم؟(۱۲)
 • کبد چرب خود را با چندتوصیه ساده طب سنتی درمان کنید
 • تست سنجش میزان رضایتمندی از روابط زناشویی
 • علل دردهای پشت سر
 • شیوه غلط شستشوی سبزیجات که خطرناک است
 • دردوره قاچار زنان چاق محبوب دربار بودند!
 • چگونه بر ترس از پیری و سالمندی غلبه کنیم؟
 • گیاه استویا و راههای تجاری سازی و توسعه کشت آن
 • کشفیات مبهوت کننده علم فیزیک
 • معنی نماد فروهر چیست؟
 • هنگام گفتگو علائم هیجانی خود را بشناسید
 • علامت های کمبود آهن
 • برای مقتدر بودن به این خصوصیات نیاز دارید
 • برای تشخیص زودهنگام آلزایمر از کره بادام زمینی استفاده کنید
 • ۸ ورزش خطرناک برای مغز
 • برخی خواص شگفت انگیز خیار
 • استفاده از گن هنگام ورزش
 • ۹ ماده غذایی که بیشتر از پرتغال ویتامین c دارند!
 • آناناس هم به دشمنان سرطان پیوست!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب