بین احساسات و افکار خود تفاوت قائل شوید!(۷)

??مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

?رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

?همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

?این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

?خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

psychology-think-feel-152374500

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

?❤️افکار ما چطوری بر احساسات ما اثر میگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است. همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطور واقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید. وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید.

شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی. اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

psychology-think-feel-152374501

 

 

❤️چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند. بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

❤️کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب.تنش.خسته.وحشت.عصبی.هراس.افسرده.غمگین.ناشاد،دلسرد،خشم،پرانرژی،بی حوصله

آتشی،آزرده،جنون،شاد،هیجان،بشاش،نشاط،آرام،خوشحال،امیدوار،برانگیختن،بی رمق،یکنواخت

ناآرام،کسل،نفرت،بیزاری،حسادت،عقیم،بیهوده،خواری،توهین

 

psychology-think-feel-152374502

 

?⚡️افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن،رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکار انجام میدهیم، و در جریان اجرای آنها، ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکار و ایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای  در بهزیستی عاطفی  و جسمانی ما بازی می کنند.

psycho-2837624554645634177

 

?سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد:

✨تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

✨تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

✨تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها و علائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم، اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند. بعلاوه، میتوانند از هرمنبعی “مثبت، خنثی، یابیطرف” که ما می شناسیم برخیزند. بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد. ما این نوع تفکرات منفی را افکار بی فایده می نامیم.

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند. مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  “سرگیجه دارم,دارم  ازحال میرم، غش میکنم!”

ب) تخمین بیش ازحد احتمال یک حمله پانیک در آینده، مانند ” اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم ”

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات ناشی از دچار شدن به حمله پانیک، مانند” نه! چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد. همه چیز را نابود خواهد کرد!)

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • رقابت در مد بین دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون
 • این دسر شکلاتی نیازی به پخت ندارد!
 • چربی سوزی یا کالری سوزی؟
 • زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین
 • ورزش خواهید کرد اگر به این نکات پایبند باشید!
 • تاثیر برنج قهوه ای درکنترل وزن
 • برای عضله سازی چه مواد غذایی را بخوریم؟
 • درمان چاقی با تجسم ذهنی
 • بیوگرافی سرمربی تیم ملی والیبال، رائول لوزانو
 • تاثیر ورزش بر زایمان و بارداری زنان
 • شغل مناسب متولدین هرماه از سال
 • خواندن و شمارش اعداد در سن ۱۹ ماهگی!
 • آیات قرآن درباره ی حجاب
 • چرا برخی در دوره عقد و نامزدی از همدیگر طلاق میگیرند!
 • تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷
 • خوردن با دست از آدابِ غذا خوردن در هند به شمار می‌آید
 • علائم اولیه دیابت بارداری را بشناسید
 • نوشابه‌های بدون قند نیز می‌تواند به دندان آسیب بزند
 • باورهای خودتان راجع به نگرانی را آزمایش کنید!(۹)
 • ۶ بدنساز خارق العاده و شگفت انگیز جهان
 • بیوگرافی دیوید مویس مربی فوتبال
 • دلیل تکرار « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » در هر سوره قرآن چیست؟
 • طرز تهیه یک غذایی آمریکایی بنام «چیکن کوردن بلو»
 • رفتار جسورانه:ویژگیهای رفتارخشن و تهاجمی- بخش هفتم
 • درصدتاثیر کاهش وزن روی سایر جنبه های زندگی چقدر است؟
 • درمان کبد چرب به روش طبیعی با طب سنتی
 • خواص نوشیدن آب داغ
 • گام های معالجه افسردگی : ابتدا خود را معالجه کن(۲۱)
 • مزیت های ورزش در آب
 • مواد غذایی برای پیشگیری از سرماخوردگی
 • محبوبترین ها
 • درمان دردهای مزمن با چند ماده غذایی معمولی
 • معیارهای زوج موفق و خوشبخت
 • درمان بیماری پدیکولوزیس یا شپش سر با سرکه
 • طرزتهیه ماش پتی با ماش و اسفناج
 • تصاویر از مسابقه زنان آهنین!
 • با تغییر رنگ و بد فرم شدن ناخن ها،حتماَ به متخصص پوست رجوع کنید
 • سالاد شنبلیله با ترکیب سیب زمینی و خردل
 • اهمیت نقاشی در سلامت روان کودکان
 • رژیم درمانی برای از بین بردن جوش های صورت
 • تفسیر غزلیات دیوان شمس، برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور
 • عکس هایی از تئاتر در دهه های ۴۰ و ۵۰
 • نیروی صبر و شکیبایی را به کار اندازید!(۴)
 • توپک برنجی مخصوص کودکان
 • علت متفاوت بودن رنگ چشم بعضی افراد
 • ماساژ ورزشی چیست؟
 • ساندویچ های لذیذ برای کودکان بد غذا
 • شرکت پپسی‌کولا مواد قندی نوشابه‌ها را کم میکند
 • سندرم گیلن باره
 • طرز صحبت و انتقاد کردن در سازمان
 • اهمیت ایجاد حس امنیت در کودک هنگام خواب
 • بهره کشی و سوء استفاده از سالمندان
 • چاقی روز افزون کودکان، تهدید جدی برای آینده
 • طرز تهیه ی شیر زردچوبه
 • تفاوت موسیقی پاپ و کلاسیک
 • مدلهای علمی – کاربردی معالج عزت نفس ضعیف (خود بی ارزش پنداشتن )
 • طرزتهیه خوراک مرغ و سبزیجات قفقازی
 • ستاره های زن ایرانی که مادر نشدند!
 • انواع سقط جنین شناخته شده
 • وزوز گوش
 • تهرانی های غمگین!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب