برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور

چونکه جزوِ دوزخ است این نفسِ ما

طبعِ کل دارند جمله جزوها

این قدم حق را بود، کو را کُشد

غیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟

در کمان ننهند الّا تیرِ راست

این کمان را، بازگون کژ تیرهاست

 

برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

 

۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۴ مهر

تاریخ اجرا: ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۴ مهر

متن کامل سخنرانی گنج حضور

دانلود متن کامل سخنرانی برنامه ۶۷۸ گنج حضور

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۳۷۸

 Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2378, Divan e Shams

صد خمار است و طرب در نظرِ آن دیده

که در آن روی نظر کرده بُوَد دزدیده

صد نشاط است و هوس در سرِ آن سرمستی

که رخِ خود به کفِ پاش بُوَد مالیده

عشوه و مکرِ زمانه نپذیرد گوشی

که سلام از لبِ آن یار بُوَد بشنیده

پیچِ زلفش چو ندیدی، تو برو، معذوری

ای تو در نیک و بدِ دورِ زمان پیچیده

نی تراشی(۱) است که اندر نیِ صورت بدمد

هیچ دیدی تو نیی بی‌نَفَسی نالیده؟

گر بداند که حریفِ لبِ که خواهد شد

کی برنجد ز بریدن قلمِ بالیده(۲)؟

گر بپرسند چه فرق است میان تو و غیر

فرق این بس که تویی فرقِ مرا خاریده(۳)

جرعه‌ای کُنْ فَیَکون* بر سرِ آن خاک بریخت

لبِ عُشّاقِ جهان خاکِ تو را لیسیده

شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد

بر دمِ بادِ بهاری نرسد پوسیده

* قرآن کریم، سوره یس (٣۶) ، آیه ۸۲

Quran, Sooreh Yaasin(#36), Ayeh #82

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که می گوید: باش، پس مى‌شود.

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۷۹۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۳۷۹۷

کوهم و هستیِّ من، بنیاد اوست

ور شوم چون کاه، بادم بادِ اوست

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۹۲۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۹۲۱

دیده ما چون بسی علّت(۴) دروست

رو فنا کن دید خود در دید دوست

دید ما را دید او نِعْمَ الْعِوَض(۵)

یابی اندر دید او کل غَرَض

طفل تا گیرا(۶) و تا پویا(۷) نبود

مرکبش جز گردن بابا نبود

چون فضولی گشت و دست و پا نمود

در عَنا(۸) افتاد و در کور و کبود(۹)

جانهای خلق پیش از دست و پا

می‌پریدند از وفا اندر صفا 

چون به امر اِهْبِطُوا(۱۰)**بندی شدند

حبس خشم و حرص و خرسندی شدند 

** قرآن کریم، سوره بقره (۲)، آیه ۳۸

Quran, Sooreh Baghareh(#2), Ayeh #38

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا ۖ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

 

گفتیم: همه از بهشت فرود آیید؛ پس اگر هدایتی از من به سوی شما رسید، آنها که هدایت مرا پیروى کنند، نه بیمی دارند و نه اندوهی.

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۴۰۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۱۴۰۶

آدمی دید است و باقی پوست است

دید آن است آن که دید دوست است

چونکه دید دوست نبود، کور به

دوست، کو باقی نباشد، دور به

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۸۱۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۸۱۲

آدمی دید است باقی گوشت و پوست

هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست

هم تو تانی کرد یا نِعْمَ الـْمُعین(۱۱)

دیدهٔ مَعدوم‌بین(۱۲) را هست بین

دیده‌ای کو از عدم آمد پدید

ذاتِ هستی را همه مَعدوم دید

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۸۴

 Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2284, Divan e Shams

خواجه تو عارف بُده‌ای، نوبتِ دولت زده‌ای(۱۳)

کامل جان آمده‌ای(۱۴)، دست به استاد مده

در ده ویرانه تو گنج نهان است ز هو

هین ده ویران تو را نیز به بغداد مده

والله تیره شب تو، به ز دو صد روزِ نکو

شب مده و روز مجو، عاج به شِمشاد(۱۵) مده

چون بود ای دلشده چون؟ نقد بر از کُنْ فَیَکُون

نقدِ تو نقد است کنون، گوش به میعاد مده

هم تو تویی، هم تو منم، هیچ مرو از وطنم

مرغ تویی، چوژه(۱۶) منم، چوزه(۱۶) به هر خاد(۱۷) مده

آنکه به خویش است گرو، علم و فریبش مشنو

هست تو را دانش نو، هوش به استاد مده

بس کن، کاین نطق خرد جنبشِ طفلانه بُوَد

عارفِ کامل شده را سُبحه(۱۸) عُبّاد(۱۹) مده

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۲۴۶۶

پیش چوگانهای حکم کُن فَکان

می‌دویم اندر مکان و لامکان

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۶۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # ۱۶۴

آن قیاسش راست نامد از قضا

گرچه ستّارست، هم بدهد سزا

چون که بد کردی، بترس، آمن مباش

زانکه تخم است و برویاند خداش

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۱۴۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # ۲۱۴۶

بر کنارِ بامی ای مست مدام

پست بنشین(۲۰) یا فرود آ، وَالسَّلام(۲۱)

هر زمانی که شدی تو کامران

آن دم خوش را کنار بام دان

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۱۵۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # ۲۱۵۱

گر نمی‌بینی کنارِ بامِ راز

روح می‌بیند که هستش اِهتِزاز(۲۲)

هر نَکالی(۲۳) ناگهان کان آمده ست

بر کنار کُنگرهٔ شادی بُده ست

جز کنار بام، خود نَبوَد سقوط

اِعتِبار(۲۴) از قوم نوح و قوم لوط

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۷۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۱۳۷۳

تفسیر رَجَعْنا مِنَ الْجِهادِ الْـاَصْغَرِ اِلَی‌الْجِهادِ الْـاَکْبَر

حدیث 

قَدِمتُم مِنَ الْجِهادِ الْـاَصْغَرِ اِلَی‌الْجِهادِ الْـاَکْبَر مُجاهِدَهِ الْعَبدِ هَواهُ

از پیکار کهین باز آمدید به پیکار مهین. این پیکار، مبارزه بنده با نفس امّاره خود است.

ای شهان، کُشتیم ما خصمِ(۲۵) بُرون

ماند خصمی زو بَتَر در اندرون

کُشتن این، کارِ عقل و هوش نیست

شیرِ باطن، سُخرهٔ(۲۶) خرگوش نیست

دوزخ است این نفس و، دوزخ اژدهاست

کو به دریاها نگردد کمّ و کاست

هفت دریا را در آشامد، هنوز

کم نگردد سوزشِ آن خلق‌سوز

سنگ ها و کافرانِ سنگ‌دل

اندر آیند اندرو زار و خَجِل***

هم نگردد ساکن از چندین غذا

تا ز حق آید مر او را این ندا

سیر گشتی سیر؟ گوید: نه هنوز

اینت آتش، اینت تابش، اینت سوز

عالـَمی را لقمه کرد و در کشید

معده‌اش نعره زنان: هَلْ مِنْ مَزید****

آن دوزخ جهانخوار، عالـَمی را یک لقمه کرد و به کام خویش فرو کشید. و معده اش همچنان فریاد می زند: آیا بیشتر از این نیست؟

حق، قدم بر وی نهد از لامکان

آنگه او ساکن شود از کُن فَکان*

حق تعالی از عالَم لامکان، قدمش را بر دوزخ می نهد و بیدرنگ بنا به فرمان او، آن دوزخ، ساکن و آرام می گردد.

چونکه جزوِ دوزخ است این نفسِ ما

طبعِ کل دارند جمله جزوها

این قدم حق را بود، کو را کُشد

غیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟

در کمان ننهند الّا تیرِ راست

این کمان را، بازگون کژ تیرهاست

راست شو چون تیر و، وارَه از کمان

کز کمان، هر راست بجهد بی‌گمان

چونکه وا گشتم ز پیکارِ برون

روی آوردم به پیکارِ درون

قد رَجَعْنا مِنْ جِهادِ الـْاَصْغَریم

با نبی، اندر جهادِ اکبریم

ما آن گروهی هستیم که از پیکار کهین، یعنی نبرد با کفار بازگشته ایم. و اکنون همراه حضرت نبی در پیکار مهین هستیم. یعنی با هوای نفس می ستیزیم.

قوّت از حق خواهم و توفیق و لاف

تا به سوزن بر کَنَم این کوهِ قاف

سهل شیری دان که صف ها بشکند

شیر آن است آن که خود را بشکند

*** قرآن کریم، سوره بقره(۲)، آیه ۲۴

Quran, Sooreh Baghareh(#2), Ayeh #24

… فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ

… بترسید از آتشی که هیزمش مردمان اند و سنگ ها که برای کافران فراهم آمده است.

**** قرآن کریم، سوره ق(۵۰)، آیه ۳۰

Quran, Sooreh Ghaaf(#50), Ayeh #30

یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ

روزی که به دوزخ گوییم: آیا سیر شدی؟ دوزخ گوید: آیا بیشتر از این هست؟!

*** حدیث*

 به دوزخ گفته آید: آیا سیر شدی؟ گوید: آیا زین بیش هست؟ پس پروردگار پاک و برتر، قدم خود بر آن نهد. در این حال دوزخ بانگ همی آرد: بس است، بس است.

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۰۵۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۳۰۵۶

قصه آنکس که درِ یاری بکوفت، از درون گفت: کیست؟ گفت: منم. گفت: چون تو توی، در نمی‌گشایم. هیچ کس را از یاران نمی‌شناسم که او من باشد برو

آن یکی آمد دَرِ یاری بزد

گفت یارش: کیستی ای مُعتَمَد(۲۷)؟

گفت: من، گفتش: برو، هنگام نیست

بر چنین خوانی مقامِ خام نیست

خام را جز آتشِ هجر و فراق

کی پَزَد؟ کی وا رهاند از نِفاق؟

رفت آن مسکین و، سالی در سفر

در فراقِ دوست سوزید از شَرَر(۲۸)

پخته شد آن سوخته، پس باز گشت

باز گِردِ خانهٔ انباز(۲۹) گشت

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

تا بنجهد بی‌ادب لفظی ز لب

بانگ زد یارش که: بر در کیست آن؟

گفت: بر در هم توی ای دلسِتان

گفت: اکنون چون منی، ای من در آ

نیست گنجایی دو من را در سرا

نیست سوزن را سَرِ رشتهٔ دوتا

چون که یکتایی، درین سوزن در آ

رشته را باشد به سوزن ارتباط

نیست در خور با جَمَل(۳۰) سَمُّ الخِیاط*****

رشته نخ وقتی باریک و یکتا شد با سوزن، ارتباط پیدا می کند. و در حالی به سوراخ سوزن در می آید که یکتا باشد. ولی سوراخ سوزن در خورِ وجود شتر نیست. یعنی شتر نمی تواند از آن عبور کند.

کی شود باریک هستیِّ جَمَل؟

جز به مِقراضِ(۳۱) ریاضات(۳۲) و عمل

دستِ حق باید مر آن را ای فلان

کو بُوَد بر هر مُحالی کُن فَکان

هر مُحال از دست او ممکن شود

هر حَرون(۳۳) از بیمِ او ساکن شود

اَکمَه(۳۴) و اَبرَص(۳۵) چه باشد؟ مرده نیز

زنده گردد از فسونِ آن عزیز

و آن عدم کز مرده مرده‌تر بود

وقت ایجادش، عدم مُضطَر(۳۶) بود

کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ بخوان

مر ورا بی کار و بی‌فعلی مدان******

«خدا هر آن به کاری است» را بخوان. و هرگز او را بی کار مینگار.

***** قرآن کریم، سوره اعراف(۷) ، آیه ۴۰

Quran, Sooreh Araaf(#7), Ayeh #40

…وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ حَتَّىٰ یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ…

… و به بهشت اندر نشوند تا شتر به سوراخ سوزن درشود…

****** قرآن کریم، سوره الرَحمن(۵۵)، آیه ۲۹

Quran, Sooreh Alrahman(#55), Ayeh #29

… کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ

خدا هر آن به کاری است.

(۱) نی تراش: نی ساز، سازنده نی

(۲) بالیده: رشد کرده، بزرگ شده

(۳) فرق خاریدن: دست نوازش بر سر کسی کشیدن

(۴) علّت: بیماری

(۵) نِعْمَ الْعِوَض: بهترین عوض

(۶) گیرا: گیرنده، قوی

(۷) پویا: راه رونده، پوینده

(۸) عَنا: مخفّف عَناء، رنج، سختی

(۹) کور و کبود: دید من ذهنی و آسیب های ناشی از آن

(۱۰) اِهْبِطُو: فرود آیید، هُبوط کنید

(۱۱) نِعْمَ الـْمُعین: یاور نیکو

(۱۲) مَعدوم: نیست‌ شده، نیست ‌و‌ نابود

(۱۳) نوبتِ دولت زدن: کنایه از شکوه و عظمت داشتن. در قدیم در دربار پادشاهان در شبانه روز سه یا پنج نوبت (نقاره) می زدند.

(۱۴) کامل جان آمده‌ای: در حالی آمده ای که روحاً کمال یافته ای

(۱۵) شِمشاد: در اینجا در مقابل عاج، سیاهی مورد نظر است

(۱۶) چوژه: جوجه

چوزه: جوجه

(۱۷) خاد: زَغَن، موش خوار

(۱۸) سُبحه: تسبیح

(۱۹) عُبّاد: جمع عابد، عبادت کنندگان

(۲۰) پست بنشین: آسوده بنشین، راحت بنشین، عقب تر بنشین

(۲۱) وَالسَّلام: سلام بر تو باد

(۲۲) اِهتِزاز: جنبیدن، تکان خوردن، ترس و لرز

(۲۳) نَکال: مجازات سخت

(۲۴) اِعتِبار: عبرت گرفتن

(۲۵) خَصم: دشمن

(۲۶) سُخره: ذلیل و مقهور و زیردست

(۲۷) مُعتَمَد: کسی که مورد اعتماد باشد

(۲۸) شَرَر: اخگر آتش که به هوا می جهد

(۲۹) انباز: شریک، همکار

(۳۰) جَمَل: شتر

(۳۱) مِقراض: قیچی

(۳۲) ریاضات: جمع ریاضت، رنج ها

(۳۳) حَرون: سرکش، نافرمان، چموش

(۳۴) اَکمَه: کور مادرزاد، کسی که عقلش تباه باشد.

(۳۵) اَبرَص: کسی که پوست بدنش دارای لکه های سفید باشد، آنکه دچار بیماری پیسی باشد.

(۳۶) مُضطَر: بیچاره

منبع: گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • روش تهیه بیف استروگانف ، خوراک محبوب مردم روسیه
 • پرفروش ترین برند نوشیدنی های انرژی زا
 • پیراهن های مردانه با طرح های متنوع
 • زنجبیل خشک خوش طعم تر از زنجبیل تازه
 • آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)
 • ورزش زوال عقل را به تاخیر می اندازد
 • عملکرد فرهنگستان در مقابل واژگان خارجی
 • کاهش وزن با ۲۰ توصیه ساده
 • چربی سوزی بانوان با تمرینات استقامتی و هوازی
 • زندگینامه محمد بنا مربی کشتی فرنگی
 • کدام ظروف برای نگهداری مواد غذایی مناسب تر هستند
 • خوراک ماهی با سالاد گوجه فرنگی برای شام امشب
 • پیشگیری و روش های درمان عفونت ادراری
 • آخر شب از خوردن این مواد غذایی پرهیز کنید
 • تب چیست و علائم و روش های درمان به موقع آن کدامند؟
 • مد لباس برگرفته از معماری ایرانی
 • طرز تهیه قورمه گل کلم
 • طرز تهیه سوپ پاستا و عدس
 • رابطه ی دیابت و تاری دید
 • غذاهایی که شانس پسردار شدن شما را بیشتر می سازد
 • تحمل پریشانی عاطفی؛ تمرین کسب آرامش(۹)
 • گام هایی بسوی معالجه فقدان؛ احساس گناه و تقصیر(۱۱)
 • تصویر سازی ذهنی درخدمت ورزشکاران حرفه ای
 • چطوری درمنزل خودمان را فیزیوتراپی بکنیم؟
 • حرکات ورزشی مخصوص تقویت عضلات کمر
 • خواص آویشن برای پوست
 • اختلال خوردن درشب علامت یک مشکل عمیقتری می باشد
 • تمریناتی به جای دراز و نشست
 • برای جوان تر نشان دادن پوست،پنکیک یا کرم پودر؟
 • چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم
 • محبوبترین ها
 • طرز تهیه گردالی کرمانشاهی
 • خواص درمانی و غذایی خاکشی یا خاکشیر
 • شکایت یا نق زده ذهن اگوئیک (2)
 • خیریه محک
 • نخوردن صبحانه و سحری موجب بیماریهای مختلفی می شود
 • برای یک رابطه جنسی موفق باید اضطرابها و ترسها کنار گذاشته شوند
 • رژیم لاغری یعنی مرگ تدریجی همراه با شکنجه!
 • نوشیدنی های مخصوص ورزشی
 • به هزار دلیل باید گوشت مرغ بخوریم!
 • نوشابه‌های بدون قند نیز می‌تواند به دندان آسیب بزند
 • آشنایی با ویتامین B و انواع و خواص مهم آن در سلامتی (بخش نخست)
 • ترفندهای شیک پوشی برای شما که بدن سیبی شکل دارید!
 • ابزار اس کا اس در موفقیت ، چگونه عمل میکند؟
 • خرج میلیاردی بیماری نادر برای سه خواهر و برادر
 • جای خالی حمید صفت در نمایش لامبورگینی
 • نشانه های قطعی سرطان معده
 • برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور
 • شیوه غلط شستشوی سبزیجات که خطرناک است
 • قاعدگی علتی برای چاقی
 • کاهش وزن با دستورات ساده و بدون رژیم غذایی
 • درمان احساسات منفی به روش پول خرج کردن!
 • برنامه سلامت من و شما
 • در حیاط منزلتان یک باغ کوچک ایجاد کنید
 • عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش ۵
 • کتاب «مردی که می خندد»،اثر ویکتور هوگو! دانلود مستقیم
 • چطوری چیپس خانگی با کدو سبز تهیه کنیم؟
 • مصرف گوشت هر انسان در هفته چقدر باید باشد؟
 • درس هایی برای زندگی؛ محبت خود را اثبات کنید!(۱۰)
 • مهدوی کیا از آغاز تا انتها(بیوگرافی)
 • چگونه عفونت سینوس را درمان کنیم؟
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب