برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور؛چو بگشادم نظر از شیوه تو

?چو بگشادم نظر از شیوه تو

?بشد کارم چو زر از شیوه تو

?تویی خورشید و من چون میوه خام

?به هر دم پخته‌تر از شیوه تو

?چو زُهره می‌نوازم چنگِ عِشرت

 

برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۲ بهمن

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۸۵

 Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2185, Divan e Shams

چو بگشادم نظر از شیوه تو

بشد کارم چو زر(۱) از شیوه تو

تویی خورشید و من چون میوه خام

به هر دم پخته‌تر از شیوه تو

چو زُهره(۲) می‌نوازم چنگِ عِشرت(۳)

شب و روز ای قمر، از شیوه تو

به هر دم صد هزار اجزای مرده

شود چون جانور از شیوه تو

چرا ازرق قبایِ(۴) چرخ گردون

چنین بندد کمر از شیوه تو؟

چرا روی شَفَق(۵) سرخ است هر شام

به خونابه جگر از شیوه تو؟

ز شیوه ماهت استاره همی ‌جَست(۶)

گرفتم من بَصَر(۷) از شیوه تو

به خوبی همچو تو خود این محال است

چنان خوبی پسر از شیوه تو

ز انبوهی نباشد جای سوزن(۸)

ز عاشق، وین حَشَر(۹) از شیوه تو

عجب چون آمد اندر عالم عشق

هزاران شور و شر از شیوه تو

اگر نه پرده آویزی به هر دم

بِدَرَّد این بشر از شیوه تو

اگر غفلت نباشد، جمله عالم

شود زیر و زبر از شیوه تو

چرایم؟ شمس تبریزی، چو شیدا

به گِردِ بام و در از شیوه تو

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۳۲۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # ۱۳۲۷

گاو، گر واقف(۱۰) ز قصّابان بُدی

کی پی ایشان بدان دکان شدی؟

یا بخوردی از کف ایشان سُپوس(۱۱)

یا بدادی شیرشان از چاپلوس؟

ور بخوردی، کی علف هضمش شدی؟

گر ز مقصود علف واقف بُدی

پس ستون این جهان، خود غفلت است

چیست دولت، کین دَوادَو(۱۲) با لَت(۱۳) است

اولش دَوْ دَوْ، به آخر لَت بخَور

جز درین ویرانه نبود مرگ خر

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۰۶۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۲۰۶۰

بخش ۱۰۲ – پرسیدن صدیقه رضی‌الله عنها از مصطفی صلی‌الله علیه و سلم که سِرِّ باران امروزینه چه بود؟

گفت صِدّیقه(۱۴): که ای زُبدهٔ(۱۵) وجود

حکمت باران امروزین چه بود؟

این ز باران های رحمت بود یا

بهر تهدیدست و عدل کِبریا(۱۶)؟

این از آن لطف بهاریّات(۱۷) بود

یا ز پاییزیِّ پر آفات بود؟

گفت: این از بهر تسکین غم است

کز مصیبت بر نژاد آدم است

گر بر آن آتش بماندی آدمی

بس خرابی در فتادی و کمی

این جهان ویران شدی اندر زمان

حرصها بیرون شدی از مردمان

اُسْتُنِ(۱۸) این عالَم ای جان، غفلت است

هوشیاری، این جهان را آفت است

هوشیاری زان جهان است و، چو آن

غالب آید، پست گردد این جهان

هوشیاری آفتاب و، حرص، یخ

هوشیاری آب، وین عالَم، وَسَخ(۱۹)

ز آن جهان اندک ترشُّح(۲۰) می‌رسد

تا نَغُرَّد در جهان، حرص و حسد

گر ترشُّح بیشتر گردد ز غیب

نه هنر مانَد درین عالم، نه عیب

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۲۷۳۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # ۲۷۳۰

بخش ۷۰ – باز اِلحاح کردن معاویه، ابلیس را

گفت: غیر راستی نَرْهاندت

داد، سوی راستی می‌خواندت

راست گو، تا وا رَهی از چنگ من

مکر نَنشاند غبار جنگ من

گفت: چون دانی دروغ و راست را؟

ای خیال اندیشِ پُر اندیشه‌ها

گفت: پیغمبر نشانی داده است

قلب و نیکو را مِحَک(۲۱) بنهاده است

گفته است: اَلْکِذْبُ رَیْبٌ فِی الْقُلُوب

گفت: اَلصِّدقُ طُمَأنینٌ طَروب(۲۲)

دل نیارامد به گفتار دروغ

آب و روغن هیچ نفروزد فروغ

در حدیث راست، آرام دل است

راستی ها دانهٔ دام دل است

دل مگر رنجور باشد بد دهان

که نداند چاشنیِّ(۲۳) این و آن

چون شود از رنج و علّت(۲۴)، دل سَلیم(۲۵)

طعم کِذب(۲۶) و راست را باشد عَلیم(۲۷)

حرص آدم چون سوی گندم فُزود

از دل آدم سلیمی را رُبود

پس دروغ و عشوه‌ات را گوش کرد

غِرّه(۲۸) گشت و زهر قاتل نوش کرد

کژدم(۲۹) از گندم ندانست آن نَفَس

می‌پرد تمییز(۳۰) از مست هوس

خلق، مست آرزواند و هوا

زان پذیرااند دَستان(۳۱) تو را

هر که خود را از هوا، خو باز کرد

چشم خود را آشنای راز کرد

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۱۷۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۱۷۹

کی کنم من از مَعیَّت فهم راز؟

جز که از بعد سفرهای دراز

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۱۸۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۱۸۲

 

چون خَطائَیْن، آن حساب با صفا

گرددش روشن، ز بعد دو خطا

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۲۰۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۲۰۶

 

بود یک میراثیِ(۳۲) مال و عَقار(۳۳)

جمله را خورد و بماند او عُور(۳۴) و زار

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۲۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۲۶۶

نعره و فریاد زان درویش خاست

که مزن تا من بگویم حال، راست

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۲۷۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۲۷۰

 

اَنْبُهی از توست و از امثال توست

وا نما یاران زشتت را نخست

ورنه کین جمله را از تو کَشَم

تا شود ایمن زرِ هر مُحْتَشَم(۳۵)

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۲۷۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۲۷۴

 

بخش ۱۲۲ – بیان این خبر که اَلْکِذْبُ رَیْبَهٌ وَالصِّدْقُ طُمَأْنِینَهٌ (در دروغ، شک و تردید است و در راستی آرامش خاطر است.)

حدیث از پیامبر اکرم

دَعْ ما یَرْیبُکَ اِلی’ ما لایَرْیبُکَ، فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِینَهٌ و اِنَّ اَلْکِذْبُ رَیْبَهٌ

رها کن آنچه را که تو را به شک می اندازد و بگیر آنچه را که تو را به شک نمی اندازد، زیرا در راستی، آرامش خاطر است و در دروغ، شک و تردید.

قصهٔ آن خواب و گنج زر بگفت

پس ز صدق او دل آن کس شکُفت

بوی صدقش آمد از سوگند او

سوز او پیدا شد و اسپند(۳۶) او

دل بیارامَد به گفتار صواب(۳۷)

آنچنان که تشنه آرامد به آب

جز دل محجوب(۳۸) کو را علّتی(۳۹) است

از نبیّ اش تا غَبیّ(۴۰) تمییز نیست

ورنه آن پیغام کز موضع(۴۱) بُوَد

بر زند بر مَه، شکافیده شود

مَه شکافد، و آن دل محجوب، نی

ز آنکه مردود(۴۲) است او، محبوب، نی

چشمه شد چشم عَسَس(۴۳) ز اشک مُبِل(۴۴)

نی ز گفت خشک، بَل از بوی دل

یک سخن از دوزخ آید سوی لب

یک سخن از شهر جان در کوی لب

بحر جانْ‌افزا و بحر پُر حَرَج(۴۵)

در میان هر دو بحر، این لب مَرَج(۴۶)

چون یَپُنْلُو(۴۷) در میان شهرها

از نواحی آید آن‌جا بهرها(۴۸)

کالهٔ(۴۹) معیوب قلب(۵۰) کیسه‌بُر(۵۱)

کالهٔ پُر سودِ مُستشرِف(۵۲) چو دُر

زین یَپُنْلُو هر که بازرگان‌تر است

بر سَرَه(۵۳) و بر قلب‌ها دیده‌ور است

شد یَپُنْلُو مر ورا دارُالرَّباح(۵۴)

وآن دگر را از عَمی(۵۵) دارُالْجُناح(۵۶)

،بازار عمومی برای افراد ماهر و تیزبین محل انتفاع و سود بردن است اما برای دیگران به سبب نداشتن تیزبینی و مهارت محل زیانمندی و ضرر است.

هر یکی ز اجزای عالم یک به یک

بر غَبی بند است و بر استاد، فَک(۵۷)

بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر

بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر

هر جَمادی با نبی افسانه‌گو

کعبه با حاجی، گواه(۵۸) و نطق‌خُو

بر مُصَلّی(۵۹)، مسجد آمد هم گواه

کو همی‌آمد به من از دور راه

با خلیل، آتش گُل و رَیحان و وَرد(۶۰)

باز بر نمرودیان مرگ است و درد

بارها گفتیم این را، ای حسن

من ‌نگردم از بیانش سیر، من

بارها خوردی تو نان، دفع ذُبول(۶۱)

این همان نان است چون نَبْوی(۶۲) مَلول؟

در تو جُوعی(۶۳) می‌رسد نو ز اعتدال(۶۴)

که همی‌سوزد از او تُخمه(۶۵) و ملال

هرکه را درد مَجاعت(۶۶) نقد شد

نو شدن با جزو جزوش عقد شد

لذت از جوعست، نه از نُقلِ(۶۷) نو

با مَجاعت از شکر، به نانِ جو

پس ز بی‌جوعی است وز تُخمهٔ تمام

آن ملالت، نه ز تکرار کلام

چون ز دکّان و مِکاس(۶۸) و قیل و قال

در فریب مردمت، ناید ملال؟

چون ز غیبت، وَاکْلِ(۶۹) لَحْمِ(۷۰)* مردمان

شصت سالت سیریی نامد از آن؟

عشوه‌ها در صید شُلّهٔ کَفته(۷۱) تو

بی ملولی بارها خوش گفته تو

بار آخر گویی اش سوزان و چُست(۷۲)

گرم‌تر صد بار از بار نخست

درد، داروی کهن را نو کند

درد، هر شاخ ملولی خَوْ کند(۷۳)

کیمیای نو کننده، دردهاست

کو ملولی آن طرف که درد خاست؟

هین مزن تو از ملولی آهِ سرد

درد جو و، درد جو و، درد، درد

* قرآن کریم، سوره حُجُرات(۴۹)، آیه ۱۲

Quran, Sooreh Hojoraat(#49), Ayeh #12

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا ۚ أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ

ای اهل ایمان! از بسیاری از گمان ها [در حقّ مردم] بپرهیزید؛ زیرا برخی از گمان ها گناه است، و [در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهانند] تفحص و پی جویی نکنید، و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بی تردید [از این کار] نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

(۱) بشد کارم چو زر: به بهترین وجه انجام پذیرفتن کار

(۲) زُهره:‌ دومین سیارۀ منظومۀ شمسی، ناهید، ونوس، خدای شادی

(۳) عِشرت:‌ شادی، کامرانی، خوش‌گذرانی

(۴) ازرق قبا: سبز جامه، کبود جامه

(۵) شَفَق: سرخی هنگام غروب خورشید

(۶) استاره همی ‌جَست: پریدن جرقه از آتش، جرقه زدن

(۷) بَصَر: بینایی، حس بینایی، چشم

(۸) ز انبوهی نباشد جای سوزن: یعنی از کثرت و انبوهی جمعیتِ عاشقان جای سوزن انداختن نیست.

(۹) حَشَر: برانگیختن، گرد آوردن مردم

(۱۰) واقف: آگاه

(۱۱) سُپوس: سَبوس، پوست گندم و یا جو

(۱۲) دَوادَو: اسم مرکب به معنی دویدن، دوندگی دائم

(۱۳) لَت: سیلی

(۱۴) صِدّیقه: لقب عایشه همسر پیامبر

(۱۵) زُبده: پسندیده از هرچیز، خلاصه، برگزیده

(۱۶) کِبریا: عظمت، بزرگی

(۱۷) بهاریّات: منسوب به بهار که عبارت از موسم گل می باشد.

(۱۸) اُسْتُن: ستون

(۱۹) وَسَخ: چرک

(۲۰) ترشُّح: تراویدن

(۲۱) مِحَک: معیار، سنگی که طلا یا نقره را به آن می‌مالند و عیار آن‌ها را آزمایش می‌کنند

(۲۲) طَروب: بسیار طربناک

(۲۳) چاشنی: مزه، چیزی که فقط به‌اندازۀ چشیدن باشد

(۲۴) علّت: بیماری، مرض

(۲۵) سَلیم: سالم، درست، بی عیب

(۲۶) کِذب: دروغ

(۲۷) عَلیم: دانا

(۲۸) غِرّه: مغرور شدن، فریفته شدن

(۲۹) کژدم: عقرب

(۳۰) تمییز: تشخیص، بازشناسی

(۳۱) دَستان: فریب، حیله

(۳۲) میراثی: وارث

(۳۳) عَقار: متاع سرای، اثاث خانه، املاک

(۳۴) عُور: برهنه، فقیر و بی چیز

(۳۵) مُحتَشَم: ثروتمند

(۳۶) اسپند: دانه ای باشد که به جهت چشم زخم در آتش ریزند.

(۳۷) صواب: راست و درست

(۳۸) محجوب: در پرده

(۳۹) علّت: مَرَض

(۴۰) غَبیّ: نادان، کند ذهن

(۴۱) موضع:‌ نظر، جا، جایگاه

(۴۲) مردود: مطرود

(۴۳) عَسَس: داروغه

(۴۴) مُبِل: تر و آب ریزان

(۴۵) حَرَج: تنگی، فشار، جان فرسا

(۴۶) مَرَج: در آمیزنده، مخلوط کننده

(۴۷) یَپُنْلُو: میدان عمومی شهر که محل نزول کاروانیان و مرکز داد و ستد است. بازار عمومی

(۴۸) بَهر: قسمت، نصیب، در اینجا مراد کالا و اجناس است

(۴۹) کالهٔ: کالا

(۵۰) قلب: تقلبی

(۵۱) کیسه‌بُر: دزد، جیب بر

(۵۲) مُستشرِف: بلند قدر، گرانبها

(۵۳) سَرَه: خالص، برگزیده

(۵۴) دارُالرَّباح: رَباح یعنی سود بردن. دارُالرَّباح یعنی خانه سود بردن و انتفاع

(۵۵) عَمی: کوری، نابینایی

(۵۶) دارُالْجُناح: جُناح معرب گناه است، در اینجا مراد زیان و ضرر است. دارُالْجُناح یعنی خانه گناه و زیان

(۵۷) فَک: جدا کردن دو چیز از هم، خلاص کردن

(۵۸) گواه: شاهد

(۵۹) مُصَلّی: نمازگزار

(۶۰) وَرد: گل، گل سرخ

(۶۱) ذُبول: افسردگی، پژمردگی، مقابل رشد و نمو

(۶۲) نَبْوی: نمی شوی

(۶۳) جُوع: گرسنگی

(۶۴) اعتدال: توازن مزاجی

(۶۵) تُخمه: نوعی بیماری معده است که بر اثر پرخوری و عدم رعایت ترتیب در خوردن غذا عارض می شود. در این حال غذاهای خورده شده به صورت نامطلوبی در معده جمع می شود و بیمار دچار اسهال و استفراغ سخت می گردد.

(۶۶) مَجاعت: گرسنگی

(۶۷) نُقل: در اینجا به معنی غذاست

(۶۸) مِکاس: چک و چانه زدن در معامله

(۶۹) اَکْل: خوردن

(۷۰) لَحْم: گوشت

(۷۱) شُلّهٔ کَفته: در اینجا به معنی زن و معشوقه، شُلّه به معنی شرمگاه زنان است و کَفته یعنی شکافته

(۷۲) چُست: چالاک، چابک

(۷۳) خَوْ کردن: وجین کردن، هَرَس کردن درخت. خَوْ به معنی علف هرزه است

منبع: گنج حضور

 

برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • چگونه نماز شکر بجای بیاوریم؟
 • مردان هالیوودی برای شیک پوش تر بودن چه میکنند؟
 • خنده بازار عیدبا جوک های بهاری
 • قهوه از سـرطـان روده بـزرگ پیش گیری میکند
 • ترس هایی که شادمانی و موفقیت شما را می دزدند!
 • ئی کیو یا هوش هیجانی (EQ) چیست؟
 • نوروز فرصت استثنایی برای کتاب خوان ها
 • نسخه نویسی خودسرانه برای مرگ
 • یادداشت خود کشی ۱۰ نفر از چهره های مشهور جهان
 • مدل مانتو ها از دیروز تا به امروز
 • طرز تهیه ی املت پنیر و سبزیجات
 • شیوه کنترل بحران عاطفی بعد از طلاق
 • اثرباید و نبایدهابرحمله پانیک!(۱۴)
 • شام رژیمی با ترکیب بادمجان زغالی و سس چرمولا
 • رتبه اول مسابقات نقاشی بین المللی متعلق به دختری ایران
 • آرتروز و تخریب غضروف
 • برجسته کردن گونه ها با تغذیه و مکمل ها
 • مصرف نان سبب اضافه وزن نمی شود
 • تنبیه کودکان باجایگزین های مناسب
 • روش های منت کشی از همسر
 • خوراکی هایی که منابع تولید انرژی هستند
 • علل خستگی و راه حل آن
 • شرایط ذهنی لاز را برای افزایش بهره وری در کار ایجاد کنید
 • حساسیت فصلی را با کدام گیاهان دارویی درمان کنیم
 • بلاتکلیفی ایرانی ها در مد لباس
 • انواع الماس و جدیدترین سرویس جواهرات
 • خواص فراوان زردآلو
 • تاثیر الگوی تفکر «ذهن خوانی» در اضطراب اجتماعی!(17)
 • انواع عجیب فوبیا که تعداد زیادی از مردم گرفتار کرده است!
 • دیابتی ها قبل از صبحانه ورزش نکنند!
 • محبوبترین ها
 • طرز تهیه کمپوت گلابی از شکر،آب و آبلیمو و گلابی
 • با خواص خاویار از نوع گیاه کینوا آشنا شوید!
 • بعد از سرقت کارت بانکی چه کنیم؟
 • علل کندی و افزایش متابولیسم یا سوخت و ساز بدن
 • کمبود ویتامین در بدن چه نشانه هایی دارد؟
 • طرز تهیه کلوچه گوشتی
 • توصیه هایی در خانه تکانی و زیبایی پوست و مو
 • مرگ عجیب دخترنوجوان هندی و وقایع عجیب دیگر
 • قهوه سبز چقدر مرا لاغر می سازد؟
 • طرز تهیه ی لازانیا به همراه کدو تنبل
 • دیدن با گوش بجای چشم
 • تعداد زیاد کودکان بی هویت در تهران
 • طرز تهیه ی ماکارونی شیر
 • خواص غذایی سنگدان مرغ
 • شادی در کار را چگونه ایجاد کنیم
 • ورزش زوال عقل را به تاخیر می اندازد
 • روزی پنج وعده میوه وسبزیجات در روز خطر سکته مغزی را کاهش میدهد
 • عضلات شکم خود را اینگونه تقویت و یا کوچک کنید
 • از بزرگترین چرخ و فلک دنیا در نیویورک بخوانید!
 • نشانه های سنگ کلیه و روش های دفع آن!
 • خواص جالب موز سیاه شده!
 • زندگی نامه مایکل شوماخر
 • روش لاغری پروفسور سمیعی
 • بیوگرافی سلنا گومز خواننده آمریکایی
 • هندوانه پخته بخورید
 • مصرف بستنی میتواند منجر به چاقی شکمی بشود
 • سرکه سیب درمان کننده آلرژی فصلی و آبریزش بینی است
 • حرکات شکمی را با بهترین و موثرترین نتیجه
 • رمز و رازهای خانواده گرم و صمیمی
 • طرز تهیه ی پای سیب خوشمزه!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب