احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)

 

مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

 

رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

افکار ما چطوری بر احساسات ما اثرمیگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است.

همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطورواقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید.

وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

 

 

 اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید. شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی.

اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند.

بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب ، تنش ، خسته ، وحشت ، عصبی ، هراس ، افسرده ، غمگین ، ناشاد ، دلسرد ، خشم ، پرانرژی ، بی حوصله ، آتشی ، آزرده ، جنون ، شاد ، هیجان ، بشاش ، نشاط ، آرام ، خوشحال ، امیدوار ، برانگیختن ، بی رمق ، یکنواخت ، ناآرام ، کسل ، نفرت ، بیزاری ، حسادت ، عقیم ، بیهوده ، خواری ، توهین

 

 

افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن، رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.

به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکارانجام میدهیم، و درجریان اجرای آنها،ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکاروایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای دربهزیستی عاطفی وجسمانی ما بازی می کنند.

 

سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد

تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها وعلائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم،اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند.

بعلاوه، میتوانند ازهرمنبعی «مثبت،خنثی،یا بیطرف» که ما می شناسیم برخیزند.

بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد.

 

ما این نوع تفکرات منفی را« افکار بی فایده » می نامیم.

 

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند.

مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  «سرگیجه دارم, دارم  ازحال میرم، غش میکنم!»

ب) تخمین بیش ازحد

احتمال یک حمله پانیک درآینده، مانند«اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم»

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات

ناشی ازدچارشدن به حمله پانیک،مانندنه!چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد.همه چیزرانابود خواهد کرد!

ادامه دارد…

بهمن ابراهیمی

 

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • صرفا بخاطر این دلایل رابطه تان را ادامه ندهید
 • کفش های مد روز بهاری و تابستانی برای آقایان
 • آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی جایی برای سفر و زیارت
 • بخارسیگار الکترونیکی ریه را مسموم می کند
 • قصه های شیرین با درس های آموزنده – بخش اول
 • قبل از ازدواج و شروع زندگی مشترک به این نکات دقت کنید
 • چقدر اهل فرافکنی هستید؟
 • ۱۱راز شاد زیستن بعلاوه زندگی در لحظه اکنون
 • لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز؟
 • چطوری میتوانید بعد از کاهش وزن، آنرا ثابت نگهدارید.
 • ربات ها بزودی شغل شما را از شما میگیرند
 • چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟(۴)
 • بهداشت چشم از کودکی تا میانسالی
 • دلمه برگ مو مخصوص چهارشنبه سوری
 • چند نکته ساده برای شیک پوش تر شدن
 • روانشناسی بالینی
 • همه چیز درباره ی غواصی
 • شناخت عمیقتر از دوستان
 • طرز تهیه عصاره مرغ
 • چهارقدم از استرس تا موفقیت
 • محدودیت مصرف کالری روشی درست برای رژیم
 • برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور،ای برادر تو همان اندیشه‌ای
 • دلایل زیان آور برای تغذیه
 • درد دوران قاعدگی میتواند خطرناک باشد!
 • مثنوی موش و گربه عبید زاکانی
 • التهاب بینی و درمان آن
 • دلایل تشگیل غبغب و تمرینات مخصوص سوزاندن آن
 • طرز تهیه ی مربای هلو
 • طرز تهیه ی کاپ کیک دبل چاکلت
 • کمبود ویتامین ها و مواد معدنی چه علائمی دارند؟
 • محبوبترین ها
 • دمنوش هایی که باید بنوشید
 • گام های علمی افسردگی: انعطاف پذیری و رشد شخصی
 • آموزش تهیه ی بستنی رژیمی
 • قره قروت، خوشمزه و پرخاصیت
 • آشنایی با ۱۰ نوع از بهترین اپلیکیشن های حوزه سلامت
 • کمالگرایی : تاثیر تفکر اتوماتیک (۱۷)
 • عادت هایی که موجب بواسیر در شما خواهند شد
 • بانوی هیمالیا نورد ایرانی،لیلا اسفندیاری
 • طرز تهیه ی ترشی قارچ و زیتون
 • اس ام اس های فیلسوفانه!
 • نتیجه خشم یک پدر جاهل
 • ۳۳ بیماری خطرناک در کمین افراد چاق
 • داروهای همراه با غذا و ممنوع با شکم خالی
 • طرز تهیه حلیم نذری
 • کولپوسکوپی چیست؟
 • کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی
 • بی ام آی (BMI)خود را محاسبه کنید
 • به چالش کشیدن باورهای مثبت راجع به نگرانی(۱۰)
 • کاربردها و خواص سنگ فیروزه که بهتر است بدانید
 • تاثیر پلاسیبو یا دارونما در درمان بیماریها
 • خواص گوشت بوقلمون
 • طرز تهیه کتلت باترکیب کنجد
 • طرز تهیه ی زیتون پرورده
 • ۷ علت خستگی دائم
 • سفری به سرزمین پروانه ها و روستای شلندر زنجان
 • افکار و عادتهای روانشناختی ضد لاغری
 • جدیدترین مدل های مو مردانه و پسرانه سال ۲۰۱۵ – ۹۴
 • بوی بد شمع را چگونه از بین ببریم
 • ترشحات سینه به ندرت نشان سرطان سینه است
 • از رژیم های غذایی چند روزه دوری کنید
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب