احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)

 

مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

 

رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

افکار ما چطوری بر احساسات ما اثرمیگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است.

همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطورواقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید.

وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

 

 

 اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید. شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی.

اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند.

بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب ، تنش ، خسته ، وحشت ، عصبی ، هراس ، افسرده ، غمگین ، ناشاد ، دلسرد ، خشم ، پرانرژی ، بی حوصله ، آتشی ، آزرده ، جنون ، شاد ، هیجان ، بشاش ، نشاط ، آرام ، خوشحال ، امیدوار ، برانگیختن ، بی رمق ، یکنواخت ، ناآرام ، کسل ، نفرت ، بیزاری ، حسادت ، عقیم ، بیهوده ، خواری ، توهین

 

 

افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن، رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.

به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکارانجام میدهیم، و درجریان اجرای آنها،ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکاروایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای دربهزیستی عاطفی وجسمانی ما بازی می کنند.

 

سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد

تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها وعلائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم،اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند.

بعلاوه، میتوانند ازهرمنبعی «مثبت،خنثی،یا بیطرف» که ما می شناسیم برخیزند.

بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد.

 

ما این نوع تفکرات منفی را« افکار بی فایده » می نامیم.

 

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند.

مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  «سرگیجه دارم, دارم  ازحال میرم، غش میکنم!»

ب) تخمین بیش ازحد

احتمال یک حمله پانیک درآینده، مانند«اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم»

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات

ناشی ازدچارشدن به حمله پانیک،مانندنه!چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد.همه چیزرانابود خواهد کرد!

ادامه دارد…

بهمن ابراهیمی

 

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • انواع و اقسام تاتو یا خالکوبی
 • زندگی حرفه ای لوئیس همیلتون راننده فرمول یک
 • تاثیر ورزش بر زایمان و بارداری زنان
 • کلید طلایی سوم لاغری دایمی بدون رژیم و گرسنگی
 • خوش اندامی و لاغری دائمی بدون گرسنگی
 • سردرد ناشی از کمبود میزان آب بدن
 • برنامه رژیم چاقی برای افراد لاغر
 • درمان بیماری هموروئید با فیبرهای غذایی
 • تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی ایران
 • مضرات و خطرات شکستن قولنج
 • چند راز سلامتی که بیماران میدانند ولی عمل نمیکنند!
 • ۹ اشتباهی که شما را دِمُده و پیر جلوه میدهد
 • ئی کیو یا هوش هیجانی (EQ) چیست؟
 • کلکسیون جدید لباس های زنانه ی برند زارا
 • چگونه با وجود اضافه وزن و چاقی پیاده روی کنیم؟
 • اشتباهات ورزشی بانوان با نتایج دلسردکننده و چاقی!
 • مواد غذایی مغز در ایام امتحانات!
 • حرکات اسکات و نکات مهم برای شکل دادن باسن و ران
 • ربط دوقلوزایی به سن چیست؟
 • طرفندهای به خواب رفتن وقتی که خواب از سرتان پریده!
 • طرزتهیه نرگسی مخلوط و نرگسی اسفناج
 • کولپوسکوپی چیست؟
 • طرز تهیه دسر پاناکوتا
 • برای داشتن دور کمر بدون چربی چکار کنیم؟
 • بیوگرافی سردار آزمون بازیکن ملی پوش فوتبال
 • طرز تهیه ی مربای هلو
 • مشاوره تلفنی رایگان برای لاغری دایمی بدون رژیم و گرسنگی
 • بحران «خود زشت پنداری» در میان جوانان ایرانی
 • اشتباه در چیدن اتاق نشیمن یعنی به باد رفتن زحمت و پول شما!
 • طرز تهیه ی یک کیک ژله ای خوشمزه
 • محبوبترین ها
 • عناصر اربعه در ادبیات
 • لیموترش با خواص شفابخش
 • بخارپز کردن ماهی بجای آب پز کردن آن
 • معالجه اضطراب اجتماعی:الگوی صحیح تنفس!(۸)
 • جلوگیری از سر خوردن ماشین در برف
 • بیوگرافی ایمانوئل کانت مولف کتاب نقد عقل محض
 • درهنگام فقدان شدیدا مواظب اعتیاد به غذا و مواد باشید!(۱۳)
 • دستفروشی در تهران و سایر پایتخت ها
 • انواع گردبندهای پسرانه
 • فال حافظ از چه تاریخی در ایران رایج شد
 • برنامه شماره ۵۹۹ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا
 • مغز کامپیوتر قویتر است یا مغز انسان
 • درد قاعدگی خود را با ورزش کاهش بدهید
 • جامعه شناسی پدیده زنان خیابانی
 • دسر کاراملی سیبی
 • چطوری اتاقهای منزل خود را بزرگتر سازید
 • تنبیه کودکان باجایگزین های مناسب
 • صبحانه ای مقوی برای امروز با جوی دو سر
 • اگر زیبایی میخواهید از پوست موز بخواهید
 • صبحانه مُقوی با جوی دو سر پخته و نارگیل برشته
 • سالاد مقوی و دلچسب درست کنید
 • این کلمات نشانه ضعف اعتماد به نفس شما هستند
 • کودک آزاران جنسی را شناسایی کنید!
 • معرفی سبک هنری باروک
 • مشغولیت ذهنی به وضع ظاهری در افراد دچارخود زشت پنداری(۷)
 • پروتئین غیر حیوانی در کدام مواد غذایی یافت می شود؟
 • سوپ های سه سوته،داغ،درمان کننده و لاغرکننده!
 • رفع خستگی و کسلی مزمن با چند رفتار ساده
 • ۸ اختلاف زن و شوهرها بر سر پول
 • چند اکسسوری جالب برای مو
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب