احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)

 

مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

 

رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

افکار ما چطوری بر احساسات ما اثرمیگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است.

همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطورواقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید.

وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

 

 

 اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید. شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی.

اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند.

بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب ، تنش ، خسته ، وحشت ، عصبی ، هراس ، افسرده ، غمگین ، ناشاد ، دلسرد ، خشم ، پرانرژی ، بی حوصله ، آتشی ، آزرده ، جنون ، شاد ، هیجان ، بشاش ، نشاط ، آرام ، خوشحال ، امیدوار ، برانگیختن ، بی رمق ، یکنواخت ، ناآرام ، کسل ، نفرت ، بیزاری ، حسادت ، عقیم ، بیهوده ، خواری ، توهین

 

 

افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن، رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.

به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکارانجام میدهیم، و درجریان اجرای آنها،ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکاروایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای دربهزیستی عاطفی وجسمانی ما بازی می کنند.

 

سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد

تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها وعلائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم،اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند.

بعلاوه، میتوانند ازهرمنبعی «مثبت،خنثی،یا بیطرف» که ما می شناسیم برخیزند.

بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد.

 

ما این نوع تفکرات منفی را« افکار بی فایده » می نامیم.

 

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند.

مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  «سرگیجه دارم, دارم  ازحال میرم، غش میکنم!»

ب) تخمین بیش ازحد

احتمال یک حمله پانیک درآینده، مانند«اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم»

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات

ناشی ازدچارشدن به حمله پانیک،مانندنه!چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد.همه چیزرانابود خواهد کرد!

ادامه دارد…

بهمن ابراهیمی

 

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • پای مرغ دارای خواص معجزه آسایی می باشد،باور کنید!
 • استعفا دادن به سبک ایرانی و غیر ایرانی!
 • ترس از ارتفاع یا بلندی هراسی
 • دین از دیدگاه زیگموند فروید روانکاو اتریشی
 • نخوردن صبحانه و سحری موجب بیماریهای مختلفی می شود
 • اعتراض موسیقایی در جهان عرب
 • طرزتهیه املت بروکلی آمریکا
 • نیازهای غذایی زنان و دختران برای داشتن اندام سالم
 • آیا بدن شما در مقابل کاهش وزن مقاومت میکند؟
 • دستورات صحیح و ناصحیح در تربیت فرزند!
 • فواید و مضرات ایجاد طرح لبخند هالیوودی
 • شکم شش تکه با ورزش و ۴ کلید طلایی
 • درمان های خانگی کهیر
 • این مرد با چهار همسرش در یک خانه زندگی می کنند
 • تست خود شناسی و ازدواج
 • زندگی سالم و پرانرژی تا رسیدن سفیر مرگ
 • خود زشت پنداری : به تعویق انداختن فکر (۱۳)
 • بهترین و بدترین راه های پخت ماهی
 • خواص جالب سس خردل
 • عجیب ترین لباس های سال در نمایشگاه چین
 • بیماری سرطان و ده واقعیت مهمی که باید بدانید
 • مردانی که این ۳۰ نشانه را دارند عاشق شما هستند!
 • چرا خواندن شعر تا این حد مهم است؟
 • پیشگیری از سکته مغزی با چند اصل اولیه
 • درد قفسه سینه در هنگام دویدن و راههای پیشگیری و درمان آن
 • آیا شما هم به حمله خواب (Narcolepsy) دچار شده اید؟
 • خوراکی سیب زمین آب پز با سه دستور پخت خوشمزه
 • امسال کت های رنگی بپوشید!
 • با عکس نوشته های کافه طنز بخندید
 • ریشه همه مسایل انسان در ذهن اگوئیک egoic یا « ذهن خودمحور» می باشد
 • محبوبترین ها
 • با رشته روانشناسی و گرایش های مختلف آشنا شوید
 • مار ی که درمان کننده بیماری لاعلاج کلیه است
 • خطرات کاهش چربی در بدن!
 • داروهای قاچاق تقلبی و داشتن رتبه دوم داروخوری ما ایرانیان
 • چه عواملی باعث قاعدگی نامنظم می شود؟
 • شکلات داغ یخ زده یک نوشیدنی پرطرفدار از مارتا استوارت
 • این کلمات نشانه ضعف اعتماد به نفس شما هستند
 • پانزده تمرین اساسی برای افزایش قد
 • پسته ایرانی با کاربردهای داخلی و صادراتی
 • ماست های طعم دار و غیر طعم دار چه تفاوتی دارند!
 • رژیم غذایی مخصوص بیماران قلبی و عروقی
 • شیر بز بخوریم یا شیر گاو
 • برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور
 • لاغری با پنیر چقدر واقعیت دارد؟
 • زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین
 • اکسسوریهای مخصوص آقایان شیک پوش
 • زردچوبه با اثرات مهم
 • آزمونی برای بررسی میزان خلاقیت در حل مشکلات
 • علل های چاقی شکم در بانوان
 • یوگای کاهش وزن و کالری سوزی
 • برنامه شماره ۶۶۲ گنج حضور
 • طرز تهیه ی فلافل رژیمی
 • تاثیر نظافت و بهداشت فردی در روابط جنسی زوجین
 • راه اصلی ادامه برنامه ورزشی جالب تر کردن آن است
 • زعفران دارای خواص و مضرات مخصوص خود
 • تست های ساده سنجش و نفوذ به درون شخصیت خودتان
 • قلیه میگو با تمر هندی
 • کلکسیون جواهرات استفان وبستر (Stephen Webster )، با نام گناهان کبیره
 • علت بروز حمله ی قلبی در ورزشکاران حرفه ای
 • راه هایی برای پر کردن اوقات کودکانتان در خانه
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب