احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)

 

مردم اغلب باوردارندکه احساسات وعواطف آنان بوسیله رخدادهای بیرونی،شرایط،ورفتاردیگران بوجود می آید. مثلاً وقتی که با خودمان اینطوری حرف می زنیم:

 

رئیسم امروز حسابی رفته رو اعصابم،

همسر مثل اینکه میخواهد با این طرز رفتارش مرا دق بدهد،

این سفرآخری به شمال حسابی برام چسبید و آرامشی داشتم،

خیلی حالم گرفته چونکه شغلی را که میخواستم از دست دادم.

 

بنظر شما مبنای فکری این اظهارنظرهاچیست؟

اساس این اظهارات به این موضوع مربوط می شود که ما  براین باوریم احساس ما تحت تاثیر عناصر و عوامل بیرون از خودما قرار دارد.

درهمه این اظهارات ما بصورت کاملاً اتوماتیک و بدون هیچگونه سئوال از خودمان که”آیا این فرض حقیقت دارد یاخیر”، به نتیجه گیری فوق می رسیم.

اگر ما از این فرایند تحلیلی بیرون بیائیم که واکنش های عاطفی ما، تحت تاثیر موقعیت های خارجی می باشد، در آنصورت خواهیم فهمید که  یک حلقه واسط دیگری نیز در بین احساس ما و جهان بیرونی قرار دارد که متاسفانه از آن غافل هستیم و نقش و اهمیت آنرا ندیده می گیریم.

هدف ما از نگاشتن مطالب این مدل توصیف و شرح این ماجراست که تفکرات ما چگونه میتوانند روی احساسات و عواطف ما اثر بگذارند و اولین گام مهم در فرایند بهبود روحیه و ارتقاء آن، فهمیدن این قضیه و بکار بستن آن می باشد.

و وقتی نقش و اهمیت افکار و اندیشه های خود را در تولید احساسات بخوبی متوجه شدیم و ایمان آوردیم، بهبود عاطفه و احساس به سهولت انجام خواهد شد.

 

افکار ما چطوری بر احساسات ما اثرمیگذارند

آنچه بطور واقعی در ما احساسی را بوجود می آورد و رفتاری که از ما سرمی زند، اغلب ناشی از موقعیت و شرایط، یا کلمات و سخنان دیگران و اعمال و کردار اشخاص دیگر نیست، بلکه چگونگی برداشت یا پنداشت ما از موقعیت نسبت به اعمال و گفتار دیگران است.

همانطور که آدم ها و اشیاء را می بینیم و راجع به آنها فکر میکنیم، بطورواقعی نحوه احساس ما را تعیین میکند.

تفکرات و باور های ما راجع به یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای عواطف و کردار ما را تعیین میکنند.

به این مثال دقت کنید. یک روز پرکار و مملو از استرسی در محل کارتان سپری کرده اید و عصر به منزل آمده اید تا استراحت کنید.

وقتی وارد خانه می شوید می بینید که ردپای گلی پسرتان روی فرش تا اتاق ایشان نقش بسته است. با مشاهده این واقعیت،

 

 

 اگر فکر کنید:

” خدایا،چه خاکی به سرم بریزم ازدست این بچه، باور نمیشه بعد ازیک روزکاری خسته کننده، وقتی وارد خانه میشم با چنین صحنه ای مواجه شوم.نمیدانم از دست این بچه احمق و بی ملاحظه چکار کنم!!”

بنظرتان بدنبال این اظهارات یا افکار منفی دچار چه نوع احساسی می شوید؟

حالا، اجازه بدهید ببینیم اگر به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنید، چه اتفاقی می افتد؟

“بارها بهش گفته ام که پسرم وقتی از کوچه میایی داخل خانه حتماً کفشات را جلوی در از پات دربیار، گویا اصلا حرف های مرا نشنیده! خیلی سعی میکنم، اما نمیتوانم مجبورش کنم واقعاً مادر بدی باید باشم.”

احتمالاً متوجه شده اید که درنتیجه این دو نوع تفکر، احساسات متفاوتی را تجربه میکنید. شاید در تفکر اولی دچار خشم و نفرت شدید و در دومی دچار یاس و نومیدی.

اغلب مواقع ما از جریان فعالیت افکار و باورهای مان مطلع نیستیم چونکه بقدری سریع وکاملاً اتوماتیک در مغز فعال می شوند که  رصد کردن شان در آن لحظه خیلی سخت می شود. ولی وجود دارند و می توانند  نوع احساس و حتی رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

چه احساسی دارم؟

خیلی از اوقات تشخیص دادن دقیق احساس خودمان سخت است و اگر بخواهیم آنرا گزارش کنیم و بنویسیم، چند مرتبه سخت تر می شود. در اینجا  فهرستی از کلماتی را  ارائه کرده ایم که به احساسات اشاره دارند و آنرا توصیف میکنند.

بدیهی است که این فهرست بسیار محدود است ولی میتواند به شما بگوید که برای توصیف احساسات تان انواع مختلف و متنوعی از کلمات وجود دارند و شاید کمک کنند تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساس خود را بهتر درک کنید وآنها را تفکیک نمائید.

 

کلماتی که احساس را توصیف میکنند:

مضطرب ، تنش ، خسته ، وحشت ، عصبی ، هراس ، افسرده ، غمگین ، ناشاد ، دلسرد ، خشم ، پرانرژی ، بی حوصله ، آتشی ، آزرده ، جنون ، شاد ، هیجان ، بشاش ، نشاط ، آرام ، خوشحال ، امیدوار ، برانگیختن ، بی رمق ، یکنواخت ، ناآرام ، کسل ، نفرت ، بیزاری ، حسادت ، عقیم ، بیهوده ، خواری ، توهین

 

 

افکار اتوماتیک یا خودکار

همانطور که نسبت به نحوه قدم زدن، رانندگی کردن و بسیاری از امور زندگی روزمره خودمان همیشه هوشیار و آگاه نیستیم، به طرزتفکر خودمان نیز همین واکنش را داریم.

به برخی از افکار نیز آنچنان عادت کرده ایم که بصورت اتوماتیک و خودکار در ذهن ما فعال می شوند، درست شبیه عادت به رانندگی کردن، ظرف شستن، راه رفتن و غیره که وقتی مشغول این فعالیت ها هستیم، نسبت به اعمال خودمان هوشیاری نداریم و بصورت خودکارانجام میدهیم، و درجریان اجرای آنها،ذهن مان به سراغ افکار و موضوعات دیگری می رود که مخصوصاً باعث نگرانی هستند.

درحالیکه تمام اوقات مغزما میان افکاروایده های مختلف در رفت و آمد است، نسبت به بیشتر آنها حضور ذهن نداریم، چونکه خیلی سریع اتفاق می افتند و ما نیز عادت نکرده ایم از سرعت آنها بکاهیم. هیچ جای تعجب ندارد که همین تفکرات اتوماتیک که ما ازوجودشان بی خبر هستیم، نقش تعیین کننده ای دربهزیستی عاطفی وجسمانی ما بازی می کنند.

 

سه نوع تفکر اتوماتیک وجود دارد

تفکرات طبیعی، مانند:”امروز باید بروم نانوایی چند تا نان بگیرم”

تفکرات مثبت، مانند: شک ندارم که میتوانم بخوبی از عهده انجام این کار بر بیام”

تفکرات منفی، مانند:”من باید مثل احمق ها شده باشم، شرط می بندم همه فکر میکنند خل و جل شده ام”

تفکرات خودکارو بی ثمر اغلب بازتاب نگرانی ها وعلائق یا تعلقات نفسانی انسان هستند، گرچه این حالت ها را احتمالاً نتوانند به چیزی خاص مربوط بدانیم،اما به هرچیزی که ما شنیده یا آموخته و دیده باشیم میتوانند مرتبط باشند.

بعلاوه، میتوانند ازهرمنبعی «مثبت،خنثی،یا بیطرف» که ما می شناسیم برخیزند.

بدیهی است تفکرات اتوماتیک منفی مواردی هستند که سبب آشفتگی عاطفی می شوند اما با اینحال این تفکرات میتوانند تغییرکنند تا بتوان اضطراب راجع به حمله پانیک را کاهش داد.

 

ما این نوع تفکرات منفی را« افکار بی فایده » می نامیم.

 

افرادی که دچار مشکل حمله پانیک هستند اغلب دارای الگوی خاصی از تفکر بی فایده می باشند،که چند نمونه رایج آن عبارتند از:

الف) تفکرات کاتاسترفیک یا عبارت ساده تر یعنی افکار فاجعه آمیز، افکاری که رخدادهای عادی و شاید معمولی را فاجعه آمیز تفسیر میکند.

مخصوصاً این طرزتفکر در باره احساسات و عوارض جسمانی نرمال یا اضطراب آور خودش را آشکار می سازد مانند:  «سرگیجه دارم, دارم  ازحال میرم، غش میکنم!»

ب) تخمین بیش ازحد

احتمال یک حمله پانیک درآینده، مانند«اگر با اتوبوس به محل کارم بروم، در وسط اتوبوس حتماً دچار حمله پانیک می شوم»

ج) تخمین  بیش از حد هزینه و تبعات

ناشی ازدچارشدن به حمله پانیک،مانندنه!چنین چیزی نمیتواند اتفاق افتاده باشد.همه چیزرانابود خواهد کرد!

ادامه دارد…

بهمن ابراهیمی

 

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • کلمه ی جادویی و الهام بخش خود را چطوری کشف کنیم
 • چگونه در محیط کارمان حرفه ای رفتار کنیم؟
 • اختلال یادگیری به چه معناست؟
 • فنگ شویی و تبدیل بدشانسی به خوش شانسی
 • خواص نمک از درمان پینه پا تا تولید آرامش روانی
 • روز سیزده بدر آشنایی با آئین ها،حکایت ها و اسطورها
 • آئین قهوه خوری سنتی در میان مردم خوزستان
 • طرز تهیه آش کلم برگ از غذاهای تبریز
 • برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور
 • برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور
 • مهارت های زندگی با نوجوان ؛ توجه ثمر بخش(13)
 • روش های ابراز محبت به فرزندمان
 • مولانای ما را دیگران پاس میدارند!
 • طرز تهیه ی دسر کرم چاکلت
 • چای سبز را چگونه بنوشیم تا لاغر شویم؟
 • ازدواج و طلاق کلاف سردرگم جامعه امروز ما
 • بال مرغ با سس سیر و عسل
 • واکنش نویسندگان به برنده ی نوبل ادبیات ۲۰۱۷
 • تغذیه ناسالم تحت تاثیر خستگی روزانه
 • سوپ قرمز مخصوص فصول سرد سال
 • طرز تهیه کباب نگینی ، کباب کوبیده و کباب رول
 • ژیمناستیک ریتمیک و تکنیک ها و ابزارهای آن
 • آب پز و بخار پز کردن غذا طول عمر را بیشتر می کند
 • ورزش دختران نسبت به پسران از اهمیت بیشتری برخوردار است
 • طرز تهیه دو نوع کیک شکلاتی با کره بادام زمینی و نوتلا
 • تست های ساده سنجش و نفوذ به درون شخصیت خودتان
 • آب سبزه گندم خون را تصفیه و پوست را بازسازی می‌کند
 • خود زشت پنداری : چطوری افکارمان را به تعویق اندازیم (۱۴)
 • چندپیشنهاد برای کمک به شما جهت مدیریت زمان دراختیارتان
 • ارزش تغذیه ای طالبی
 • محبوبترین ها
 • خطر مصرف بیش از حد و خودسرانه مولتی ویتامین
 • چگونه راحت تر در هوای گرم ورزش کنیم؟
 • پیراشکی خوشمزه با سیب زمینی رنده شده
 • نکات مهم برای مراقبت از موی رنگ شده
 • ضرورت ورزش دختران در چیست؟
 • شقاق مقعد بیماری نوزادی تا پیری!
 • طرز تهیه نوشیدنی های پرطراوت بهاری
 • خوشتیپ ترین مادران هالیوود
 • برنامه شماره ۵۹۹ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا
 • چگونه روش تغذیه معمول خود را به رژیم غذایی مدیترانه ای تبدیل کنید
 • برای نتیجه گرفتن از زحمات خود در ورزش، بخوانید!
 • رابطه بین اندازه مغز و موفقیت
 • نکاتی برای استفاده از رنگ زیبای خردلی
 • برنامه شماره ۶۹۱ گنج حضور
 • گم شده مردم ایران: شادی
 • زندگینامه استاد محمود فرشچیان+آثار
 • توصیه هایی برای بارداری در فصل پاییز
 • نشانه های گردش خون ضعیف در بدن
 • طرز تهیه شنیسل روسی،و آموزش تصویری آن
 • خلاقیت در تقلب کردن یا در تحصیل و علم؟
 • تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۵
 • چگونه چاق شوید یا افزایش وزن بدهید؟
 • دوستان ما،آینده ما را می سازند،نه اکنون ما را!
 • زیبایی و درخشش مو با اکسسورهای خلاقانه!
 • لاغرنمیشم،وزنم پایین نمیاد،چکارکنم؟
 • آشنایی بااصول و ابزارهای نقاشی رنگ روغن
 • سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم
 • ورزش کودک با رعایت ۹ نکته اساسی
 • زندگینامه و آثار عمرخیام
 • روزه داری بدون سحری چه عواقبی میتواند داشته باشد؟
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب