برنامه شماره ۶۴۱ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۱ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

🌼آن مَعیَّت کی رود در گوش من 🌸تا نگردم گرد دَوْرانِ زَمَن 🌼کی کنم من از مَعیَّت فهم راز؟ 🌸جز که از بعد سفرهای دراز 🌼حق مَعیَّت گفت و دل را مُهر کرد 🌸تا که عکس آید به گوش دل، نه طَرد برنامه شماره ۶۴۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۹ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۲۱ دی۱   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۹۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 96, Divan e Shams   لب را تو به هر بوسه و هر لوت(۱) میالا تا از ...

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

🌼دم مزن تا بشنوی از دم زنان 🌸آنچه نامد در زبان و در بیان  🌼دَم مَزَن تا بشنوی زان آفتاب 🌸آنچه نآمد در کتاب و در خطاب  🌼دم مزن تا دم زند بهر تو روح 🌸آشنا بگذار در کشتی نوح برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۴ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۴۴۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 442, Divan e Shams بر عاشقان فَریضه(۱) بود جست و جوی دوست بر روی و سر چو سیل ...

برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

🌷مشک را بر تن مزن، بر دل بمال 🌼مشک چه بْوَد؟ نام پاک ذُوالْجَلال 🌻آن منافق مُشک بر تن می‌نهد 🌺روح را در قعر گُلخَن می‌نهد 🌹بر زبان، نام حق و، در جان او 💐گندها از فکر بی ایمان او برنامه شماره ۶۳۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۳۰ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۴۸۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1484, Divan e Shams بشکن قدحِ باده که امروز چنانیم کز توبه شکستن سرِ توبه شکنانیم گر باده فنا ...

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

🍀سخت‌گیری و تعصب خامی است 🌼تا جنینی کار خون‌آشامی است 🍀چیز دیگر ماند اما گفتنش 🌼با تو روح القدس گوید بی مَنَش 🍀نی تو گویی هم به گوش خویشتن 🌼نی من و نی غیرمن ای هم تو من   برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۴ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۵ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۶۱ Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Qazal) # 1661, Divan e Shams سالکان راه را محرم شدم ساکنان قدس را همدم شدم طارمی(۱) دیدم برون از ...

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

❤️بی‌کسی بهتر، ز عشوهٔ ناکسان 🌹در زمین مردمان،خانه مکن ❤️کار خود کن،کار بیگانه مکن 🌹کیست بیگانه؟ تن خاکی تو ❤️کز برای اوست غمناکی تو 🌹تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی ❤️جوهر خود را نبینی فَربِهی برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۳ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۷۲۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 727, Divan e Shams از دلبرِ ما نشان که دارد؟ در خانه مهی نهان که دارد؟ بی دیده جمالِ او که بیند؟ بیرون ز جهان، ...

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

🌝در میان روز گفتن:روز کو؟ ☀️خویش رسوا کردن است ای روزجو 🌝صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت است ☀️وین نشان جستن نشان علت است 🌝اَنْصِتُوا بپذیر تا بر جان تو ☀️آید از جانان جزای اَنْصِتُوا     برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶ ـ ۲۹ تیر    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۱۶ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 816, Divan e Shams خلق می‌جنبند، مانا(۱) روز شد روز را جان بخش، جانا روز شد چند ...

برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور، تفسیر اشعار مولانا!

برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور، تفسیر اشعار مولانا!

🌻شکر نعمت خوشتر از نعمت بُوَد 🍀شُکرباره، کی سوی نعمت رود؟ 🌻 شکر جانِ نعمت و نعمت چو پوست 🍀 ز آنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست 🌻 نعمت آرد غفلت و شُکر اِنتِباه 🍀 صید نعمت کن بدامِ شُکر شاه     برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۹ اوت ۲۰۱۶ ـ ۹ شهریور    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۰۳ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem(Qazal) # 1903, Divan e Shams شنیدی تو ...

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

🌹که چه غم بود آنکه می‌خوردم به خواب؟   💐چون فراموشم شد احوال صواب؟   🌹چون ندانستم که آن غم وَ اعتلال   💐فعل خوابست و فریبست و خیال؟ برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۲ اوت ۲۰۱۶ ـ ۲ شهریور      PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۰۶ Rumi(Molana Jalaleddin) Poem(Qazal) #1906, Divan e Shams تو نقدِ قلب(۱) را از زر برون کن وگر گوید زرم، زوتر برون کن که بیگانه چو سیلاب است دشمن ز ...

برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا!

برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا!

🌟راست کُن اَجزات را از راستان 💦سر مکش ای راست‌رو، ز آن آستان 🌟هم ترازو را ترازو راست کرد 💦هم ترازو را ترازو کاست کرد 🌟هر که با ناراستان هم‌سنگ شد 💦در کمی افتاد و، عقلش دَنْگ شد برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۵ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۱۶ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۸۶۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2868, Divan e Shams ‎در دلت چیست عجب که چو شِکَر می‌خندی؟ ‎دوش شب با که بُدی که چو سَحَر ...

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

 🌼می‌رود بی بانگ و بی تکرارها 🌻تَحتَها الاَنهار تا گُلزارها 🌼ای خدا جان را تو بنما آن مقام 🌻که درو بی‌حرف می‌روید کلام 🌼تا که سازد جان پاک از سر قدم 🌻سوی عرصهٔ دورپنهای عدم 🌼عرصه‌ای بس با گشاد و با فضا 🌻وین خیال و هست یابد زو نوا     برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان اشعار، غزل شماره ۱۱۴۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1141, Divan e Shams ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار بشارتیست ...

  • صفحه 1 از 41234