کتاب اصول صدگانه رفتار مدرن

کتاب اصول صدگانه رفتار مدرن

"اصول صدگانه رفتار مدرن"، نوشته بیل فیتز پاتریک، ترجمه بهمن ابراهیمی انتشارات الماس دانش   بخشی از پیشگفتار مترجم: اصول رفتار مدرن در واقع چشم اندازهاییست بر نحوه زندگی موزون و متعادل در جهان مدرن. جوهره آن نصایح عملی هستند که راهنمای زندگی همه ما در جهت رشد ذهنی و معنوری، پیشرفت اقتصادی و سلامتی فردی می باشد. این اصول بازتاب درس های مهم برگرفته از اعتماد بنفس می باشند. ارائه دهنده چشم اندازی به ما برای ارزیابی نقطه ای که هستیم و ...