برای درمان افسردگی پزشک متخصص انتخاب کنید

برای درمان افسردگی پزشک متخصص انتخاب کنید

انسان باید بداند که خوشی ها، لذائذ، خنده وتفریح، اندوه، دلسردی و سوگ، ازجایی بجز ذهن برنمی خیزد هیپوکریتیس   تحقیقات جدید موید وجودعدم توازن بیوشیمیایی دردرون مغز، بعنوان سنگرگاه افسردگی میباشد. کشفیات پزشکی اخیربه معالجات ودرمانهای موثرتری برای افسردگی برای اولین باردرتاریخ منجرشده است. در مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد، به عملکرد های فیزیولوژیکی مغز در افسردگی و به جستجوی تشخیص و درمان طبی افسردگی هستیم.   گام سی ونه: پزشک متخصص انتخاب کنید متخصص باصلاحیت جهت تشخیص ومعالجه افسردگی ازجنبه طبی، پزشک دارای ...