اضطراب ناخوشایند است اما خطرناک نیست

اضطراب ناخوشایند است اما خطرناک نیست

درمان اضطراب با انجام دادن خلاف آنچه ذهن شما می گوید بار دیگر کنترل را در اختیار خود بگیرید هنگامی که اضطراب شما را از یک فعالیت اجتماعی یا رویدادی مهم دور می کند با انجام دادن خلاف آنچه ذهن شما می گوید بار دیگر کنترل را در اختیار خود بگیرید. بر همین اساس، شما پیروز خواهید بود و اضطراب طرف مغلوب مبارزه خواهد بود. اضطراب احساس ناخوشایندی است که می تواند به واسطه عاملی شناخته شده یا ناشناخته در انسان شکل بگیرد. همه ...

دربی برای ورود و دربی برای خروج احساسات خود بسازید

دربی برای ورود و دربی برای خروج احساسات خود بسازید

گام خیلی مهم  و اساسی  در تغییر و تبدیل تغذیه عاطفی،پرورش توجه و مراقبت طبیعی است. توجه داشتن و مراقبت از احساسات مثل یک فیلتر عمل میکنند و اجازه نمیدهند تحت تاثیر هیجانات منفی به سراغ خوراکی ها بروید. در زیر تمرینی ارائه می شود که با خودتان احساس صمیمیت و همبستگی و پیوند خواهید کرد. هیجانات تحت تاثیر زندگی قرار دارند.دلسوز و مهربان باشید... بگذارید زندگی در شما به حرکت بیفتد و نفوذ نماید. توصیه میکنم در جستجوی زیبایی و افسوس هایی باشید ...