ایران مرکز جذب ادبیات عامه پسند!

ایران مرکز جذب ادبیات عامه پسند!

ایران مرکز جذب ادبیات عامه پسند! عامه پسندها مختص ایران هستند؟ فقط در ایران است که نویسنده هایی پیدا می شوند از عشق سطحی حرف می زنند یا دعوای مادرشوهر و عروس را به خورد خواننده می دهند؟ پرسش ها از این دست بسیارند، همچنین پاسخ ها، اما باید بدانیم که این ژانر، به رغم تمام انگ هایی که ممکن است بحق به آن زده شود، کماکان پرطرفدار است و شا ید بتوان آن را با فیلم های هندی مقایسه کرد ...