عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

[caption id="attachment_11520" align="aligncenter" width="400"] «من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»[/caption]   ادامه مبحث مربوط به عزت نفس از مدل سوم موقعیت در معرض خطر یا خطر قریب الوقوع هنگامی که باورهسته ای منفی شما در موقعیتی «در معرض خطر» قرار میگیرد، بطور خودکار فعال می شود. احتمالا ًاین فکر به ذهن تان خطورمیکند که «اوضاع وخیمه همه چیزخراب خواهدشد»، یا اینکه خودتانرا بشدت مورد سرزنش وانتقاد قرارمیدهید. این دونوع تفکررا  توقعات ...