اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اجازه دهید همه دانسته هایمان را که تاکنون در این مدل اندوختیم، با همدیگر تلفیق و ترکیب کنیم و سپس ببینیم چگونه میتوانیم بر نگرانی خودمان فائق آئیم. به این منظور کاربرگی فراهم دیده شده که شما میتوانید همه دانسته هایتانرا در آن یاد داشت کنید. هنگامی با تحریک عوامل خارجی یا درونی دچار نگران می شوید که: نگرانی های خیلی خاص غالباً درارتباط با تحریک کننده آشکار می شوند، وگرایش به سبک پرسشهای " اگر...، چی میشه "دارند. این واقعیت که ...

درمان باور منفی راجع به نگرانی که:«نگرانی خطرناک است»(۷)

درمان باور منفی راجع به نگرانی که:«نگرانی خطرناک است»(۷)

این سئوال را ازخودتان بپرسید: اگر شما احساس میکردید نگرانی تان نمیتواند به شما صدمه ای بزند یا خطرناک نیست، نگرانی  چه میزان موجب دلواپسی یا مایه زحمت تان می شد؟   ساده تر بگویم: تصادفاً اگر برخلاف طرزتفکر فعلی تان که نگرانی را زیان آورتلقی میکنید،  اگر فکر میکردید نگرانی بی ضرر است، آیا همین میزان احساس بد وناراحت کننده را داشتید؟ دراین مدل ما تغییرباورهایی از این نوع را جستجو میکنیم: ?"نگرانی  دیوانه ام میکنه" ?"اگرهمینطور به  نگرانی ادامه دهم، دچار اختلال روان و ...