نگاه بد نسبت به زنان مطلقه

نگاه بد نسبت به زنان مطلقه

سعی می‌کند خودش را خوشحال نشان دهد، کافی است چند دقیقه پای درد دلش بنشینی، آن وقت معلوم می‌شود که این خوشحالی فقط یک ظاهرسازی است. حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، از قطع رابطه دوستان متاهلش تا دیدگاه مردان راجع به او. خودش می‌گوید تنها گناهم این است که ازدواجم به طلاق ختم شده و امروز یک زن مطلقه شده ام. زنان مطلقه‌ای که زندگی در جامعه برایشان سخت شده است/ خواستگارانم تا می‌فهمند طلاق گرفته‌ام، فراری می‌شوند! / چرا اینقدر ...