ارتباط جسورانه و نه گفتن جسورانه!(۲۰)

ارتباط جسورانه و نه گفتن جسورانه!(۲۰)

در ادامه بحث مدل ششم: در ارتباط جسورانه و «نه»گفتن: تغییر دادن طرز تفکر و باورها برای «نه» گفتن افکار و باورهای بی فایده فوق،واقعیت ندارند،آنها فقط افکار وپنداشت های ذهنی شما هستند که ازدیگران آموخته اید،حتی بندرت خودمان درایجاد این افکار سهم داریم. هریک ازآنهارا میتوان باتفکریاپنداشت مفیدتری راجع به نه گفتن جایگزین ساخت. برخی از افکار مفیدترعبارتند از: دیگران حق دارند ازمن درخواست نمایند و من حق دارم آنرا رد نمایم. وقتی شما نه می گوئید فقط درخواستی را رد میکنید، نه ...